Lech, Jan Kazimierz

Jan Kazimierz Lech

pseud. Beryl, Bez, Buła, Czarny, Cer, Czerwony, Dżon, Granit, John, Wrak

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Rożek Jan
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1907-10-20
Miejsce urodzenia:Turzy Mały
Data śmierci:1944-06-24
Miejsce śmierci:Lwów
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: major dyplomowany piechoty
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

W 1939 r. był szefem oddziału operacyjno-informacyjnym w 27 DP, następnie oficer sztabu 25 DP w obronie Warszawy. Podczas walk we Francji był dowódcą 4 DP. Po upadku Francuzów przedostał się do Wielkiej Brytanii. Tu we 09.1940 r. został przydzielony do 3 Brygady Kadrowej Strzelców oraz przeszkolony w dywersji. Do Polski już jako cichociemny został zrzucony z 03/04.09.1942 r.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Po przybyciu do kraju odkomenderowany do Obszaru Lwów jako szef Oddziału III operacyjnego. Od 03.1943 r. pełnił funkcję szefa sztabu Okręgu Lwów. Podczas walk został ranny pod Lublinem Wielkim. W 03.1944 r. mianowany II zastępcą komendanta Okręgu. Ponownie ranny w kwietniu 1944 roku pod Janowem, gdzie dostał się w ręce Gestapo.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Szef Oddziału III, szef sztabu Okręgu AK Lwów, II zastępca Komendanta.

 

Oddział względnie pion organizacyjny:Cichociemny, Sztab i Komenda Okręgu
Okręg:Okręg Lwów
Przydział: Komenda Obszaru ZWZ-AK (1941-1944):, Okręg AK Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W wyniku zdrady aresztowany przez gestapo około 15.04.1944 r. pod Janowem, więziony we Lwowie. 24.06.1944 r. po przesłuchaniu został rozstrzelany na Piaskach.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych

Srebrny Krzyż z Mieczami

przedstawiony do Virtuti Militari V klasy

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 507;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 93, 96;

Tochman K.A., Słownik biograficzny Cichociemnych, t. ??, Rzeszów 2002, s.;

Tomaszewski B., Węgierski J.,  Zarys Historii Lwowskiego Obszaru ZWZ-AK, Warszawa 1987, s. 17;

Tucholski J., Cichociemni, Warszawa 1985, s. 352;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 63;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 58, 60-64, 66-68, 70-72, 74-75, 128, 193-194, 198, 208, 214, 217, 283-284, 371, 376;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 46, 47, 51, 92, 96, 97, 155, 156, 171, 172, 247, 252, 254.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?