Kułakowski, Aleksander

Aleksander Kułakowski

pseud. Rywal, Zawała

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1916-03-08
Miejsce urodzenia:Połykowicze k. Mohylewa
Data śmierci:1944-12-13
Miejsce śmierci:Lublin
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data: 1938-10-15
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data: 1943-11-11
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

W 1939 roku służył w 15 Pułku Artylerii Lekkiej w Bydgoszczy. W styczniu 1940 r. był internowany na Węgrzech, następnie przedostał się do Francji i wstąpił do WP. Po klęsce Francji przedostał się do Anglii, gdzie służył w 5 Brygadzie Kadrowej Strzelców, a później w 1 Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej. W późniejszym okresie zgłosił się do służby w Polsce.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Przeszkolony w dywersji do Polski został zrzucony w nocy z 30/31.03.1942 r., otrzymując przydział na I odcinek “Wachlarza” jako dowódca patrolu dywersyjnego w Winnicy. Od marca 1943 r. był dowódcą oddziału dyspozycyjnego Kedywu Obszaru AK Lwów, a od stycznia 1944 r. został zastępcą Wiktora Rzeźnika – dowódcy Kedywu Okręgu AK Tarnopol.

Data zaprzysiężenia:1941-11-28
Czasookres:1942-03-31 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Dowódca oddziału dyspozycyjnego Kedywu Obszaru AK Lwów, zastępca dowódcy Kedywu Okręgu Tarnopol.

 

Oddział względnie pion organizacyjny:Cichociemny, Kedyw Okręgu Tarnopol
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Okręg AK Tarnopol
Inspektorat AK Tarnopol
Sztab Inspektoratu AK Tarnopol
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

W SZP był od października do grudnia 1939 r. jako dowódca placówki w Szczekocinach w Obwodzie włoszczowskim.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1939-10-00 - 1939-12-00
Pełnione funkcje:

Dowódca placówki w Szczekocinach.

Oddział względnie pion organizacyjny:Placówka AK Szczekociny
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Pdczas “Burzy” zostało mu polecone przez mjr. Zawadzkiego “Srokę” przygotować w Chodaczkowie kwatery dla sztabu Okręgu Tarnopol, gdzie na miejscu zastała go Armia Czerwona.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Został wcielony do ludowego Wojska Polskiego z przydziałem do 3 Brygady Artylerii Haubic w Sumach. Po pewnym czasie wydano mu rozkaz aresztowania polskich dezerterów. Odmówił wykonania tego zadania, aresztowany 29 października 1944 r. i osadzony w więzieniu w Lublinie, gdzie został rozstrzelany 12 grudnia 1944 r.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Virtuti Militari V klasy

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, Cz. Blicharski, Słownik Biograficzny Tarnopolan, t. III, sygn. 1320/6/1C, s. 533;

CDCN, Papiery Jerzego Węgierskiego, Okręg Tarnopol AK, sygn. 1551(2), s. 8;

Tochman K., Słownik biograficzny, Rzeszów 2002;

Tucholski J., Cichociemni, Warszawa 1985, s. 350;

Tucholski J., Cichociemni i spadochroniarze, Warszawa 2009, s. 34, 104;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 138, 157, 264, 265;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 221, 270.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?