Krajewski, Henryk

Henryk Krajewski

pseud. Bąk, Eryk, Jeryk, Jerzy, Leśny, Trzaska, Wicher, Stanisław

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Henryk Jezierski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1898-07-07
Miejsce urodzenia:Waśniewie
Data śmierci:1989-12-16
Miejsce śmierci:Wołomin
Miejsce pochówku: Cmentarz na Powązkach w Warszawie
Rodzice
Imię ojca:Teofil
Imię matki:Marianna
Nazwisko panieńskie matki:Turowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podpułkownik
Data: 1942-01-06
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Do 1913 r. uczył się w szkole powszechnej w Janowcu Kościelnym. W 1918 r. po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego w Warszawie, zdobył dyplom nauczyciela szkoły powszechnej.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Zgłosił się do Wojska Polskiego jako ochotnik w listopadzie 1918 r. Od 11 listopada szkolił się w Szkole Podchorążych w Warszawie. W 1919 r. przydzielony do 2. kompanii Batalionu Zapasowego 31 Pułku Strzelców Kaniowskich. Od listopada 1919 r. pełnił funkcję instruktora i zastępcy komendanta w Szkole Podoficerskiej.  Od 11 grudnia 1919 r. dowodził kompanią w Batalionie Zapasowym 31 Pułku Strzelców Kaniowskich. Od kwietnia 1920 r. dowódca kompanii marszowej. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej.

Od maja 1939 r. dowodził II batalionem 67 Pułku Piechoty w Brodnicy oraz pełnił funkcję komendanta Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy 4 Dywizji Piechoty przy 67 Pułku Piechoty. 29 sierpnia 1939 r. został mianowany dowódcą formowanego Ośrodka Zapasowego 4 Dywizji Piechoty w Rzeszowie.

W czasie wojny:

W 1939 r. służył w 4 DP. Następnie po przekroczeniu granicy węgierskiej został internowany. Służył we Francji. 21 czerwca 1940 r. dotarł do Wielkiej Brytanii.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował jako kierownik ekspozytury Zjednoczenia Energetycznego Okręgu Dolnośląskiego. Od 1 marca 1946 r. był kierownikiem zaopatrzenia Rejonowego Centrum Aprowizacji ZAOD. W styczniu 1970 r. przeszedł na emeryturę.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Cichociemny. Został skierowany w maju 1944 r. do Okręgu Brześć AK pełniąc funkcję komendanta oraz dowódcy 30 DP AK.  Zorganizował szkołę dywersji o kryptonimie „Zagajnik”, gdzie instruktorami byli cichociemni, m.in. Jan Piwnik „Ponury”. Szkoła ta funkcjonowała do lipca 1944 r. i w tym czasie kurs zakończyło ok. 1200 żołnierzy Armii Krajowej. 

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Komendant Okręgu Polesie AK oraz dowódca 30 DP AK.

 

Oddział względnie pion organizacyjny:Cichociemny, 30 PDP AK
Okręg:Okręg Polesie
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

Przeszkolony został w dywersji. Do Polski został zrzucony w nocy z 6/7 stycznia 1942 roku, otrzymując przydział do KG ZWZ jako zastępca szefa ZO. Od jesieni 1942 r. był w organizowanym Kedywie KG AK jako szef Oddz. IV-Wyszkolenia Dywersyjnego, a od 09.1943 r. kierownik Centrali Zaopatrzenia Terenu.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

W 1939 r. służył w 4 DP. Następnie po przekroczeniu granicy Węgierskiej został internowany. Po ucieczce z obozu przedostał się do Francji, dowodząc III baonu 8. pp w 3 DP. Służbę kontynuował w Wielkiej Brytanii w 4. BKS i 1. SBSpad.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany 11 grudnia 1944 r. przez UB za przynależność do AK. 23 kwietnia 1945 r. wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego Warszawa–Praga skazany na 10 lat więzienia oraz pozbawienie praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 5 lat. Uwolniony przez oddział partyzancki “Orlika”. Zameldował się przed Komisją Likwidacyjną i wystosował prośbę o ułaskawienie. Decyzją Prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego wykonanie kary zawieszono na okres 2 lat.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Prześladowany przez UB pomimo ujawnienia.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari

Krzyż Walecznych – dwukrotnie

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

Srebrny Krzyż Zasługi

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Napisał wspomnienia wojenne 1939–1945 maszynopis cz. I i II.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Akta śledztwa w sprawie p-ko Krajewskiemu Henrykowi s. Teofila, sygn. IPN BU 872/260;

Chlebowski C., Saga o Bohaterach.”Wachlarz” IX 1941-III 1943, Warszawa 2008, s. 296;

Tochman K., Słownik biograficzny, Rzeszów 2002;

Tucholski J., Cichociemni, Warszawa 1985, s. 346;

Tucholski J., Cichociemni i spadochroniarze, Warszawa 2009, s. 59-60.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?