Baczyński, Adam

Adam Baczyński

pseud. Maur

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1924-03-29
Miejsce urodzenia:Warszawie
Data śmierci:2014-10-28
Miejsce śmierci:Kraków
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral podchorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

1944 r. rozpoczyna studia architektoniczne na Politechnice Lwowskiej składając wcześniej maturę eksternistyczną. W 04.1946 r. zostaje repatriowany do Krakowa gdzie kontynuuje i kończy studia architektoniczne na Politechnice Krakowskiej.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Kurs Szkolenia Podchorążych Piechoty, który kończy w 05.1944 r.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

w latach 1941 – 1944 pracuje w Instytut Szczepionki Przeciwtyfusowej prof. Weigla we Lwowie

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

W latach 1957-1980 bierze udział w pracach Komitetu Budowy Pomnika AK na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Jako architekt  uczestniczy w budowie:  Pomnika Martyrologi w Płaszowie, Niepołomicach, Kszczonowie oraz kilku tablic upamiętniających Armię Krajową.

Razem z Aleksandrem Nikodemowiczem był współautorem stałej wystawy: “Obszar Lwowski ZWZ-AK” w Muzeum AK w Krakowie.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Od 1991 r. jest członkiem Zarządu Środowiska Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego, w którym pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji jak Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej i Historycznej.

 

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 03.1943 r. przystępuje do konspiracji w AK we Lwowie

W 07.1944 r. bierze udział w akcji “Burza”  – w zgrupowaniu Lwów – Miasto Dzielnica Południowa – w ramach odtworzonych oddziałów 40 pułku piechoty 5 Dywizji Piechoty im. “Dzieci Lwowskich” – Pełni funkcję zastępcy dowódcy drużyny sztabu AK Dzielnicy Południowej

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:5 LDP AK, 40 pp.
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

W akcji Burza zastępca dowódcy drużyny sztabu AK Dzielnicy Południowej.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:

Przed poborem do armii 1 Armii (L)WP ukrywa się służąc do  31.03.1945 r. w formacji minerów – organizowanej przy Armii Czerwonej

Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Po aresztowaniu przez patrol NKWD,  ucieka z więzienia.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej
Krzyż Partyzancki
Złoty Krzyż Zasługi
Krzyż II Obrony Lwowa rozpoczętej po 1939r.
Medal Wojska (Londyn) dwukrotnie
Odznaka “Akcja Burza”
Odznaka “Żołnierz Kresowy”
Odznaka “Lutnia”
Odznaka “Weteran Walk o Niepodlegość”

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 505;

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2013, nr 15, s. 35;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 281.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?