Jaworski, Tadeusz

Tadeusz Jaworski

pseud. Gont

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1914-05-25
Miejsce urodzenia:Witkowie
Data śmierci:1945-03-09
Miejsce śmierci:Buchenwald
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

W 1939 roku służył w 17 DP. Następnie przedostał się na Węgry, gdzie był internowany.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Został zrzucony w nocy z 17/18.02.1943 roku. Otrzymał przydział do Kedywu Okręgu AK Lwów jako dowódca ośrodka dywersyjnego “Zachód” we Lwowie , równocześnie pełnił obowiązki dowódcy komórki likwidacyjnej.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca ośrodka dywersyjnego, pełniący obowiązki dowódcy komórki likwidacyjnej.

Oddział względnie pion organizacyjny:Cichociemny, Kedyw Komendy Okręgu
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

We Francji służył w 3 DP 9 pp, natomiast w Wielkiej Brytanii służył w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej 24 pułk ułanów. Został przeszkolony w dywersji i zaprzysiężony 29.11.1942 r.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

14.09.1943 r we Lwowie został aresztowany przez Kripo. Następnie został wywieziony do Gross-Rosen, a stamtąd przeniesiony do Buchenwaldu.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 490, 491, 569;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 100;

Tochman K.A., Słownik biograficzny Cichociemnych, t. ??, Rzeszów 2002, s.;

Tucholski J., Cichociemni, Warszawa 1985, s. 329;

Tucholski J., Cichociemni 1941–1945. Sylwetki spadochroniarzy, Warszawa 1984, s. 80-81, 157, 160;

Węgierski J., Armia Krajowa w Zagłębiu Naftowym i na Samborszczyźnie, Kraków 1993, s. 30;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 46.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?