Ipohorski-Lenkiewicz, Wiesław

Wiesław Ipohorski-Lenkiewicz

pseud. Misza, Zagroda

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1910-12-19
Miejsce urodzenia:Bobrujsk
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

W 1939 r. służył w 109 kolejowym taborze 18 Dywizji Piechoty, następnie został internowany na Litwie.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Cichociemny. Został zrzucony w nocy 30/31 marca 1942 r. Otrzymał przydział do wywiadu ofensywnego Oddz. II KG AK jako oficer referatu “Wschód”. Kierował wywiadem lewobrzeznej Ukrainy.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Cichociemny, Oddz. II KG AK
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Na początku służył we Francji 3. DP, a następnie w W. Brytanii w 1. Brygadzie Strzelców. Został przeszkolony w wywiadzie. Zaprzysiężony został 11 grudnia 1941 r.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Został aresztowany przez Abwehrę 14 stycznia 1943 roku w Kijowie. Przebywając w więzieniu widniał pod nazwiskiem Michał Szewczuk. 10 marca 1943 roku został transportowany do więzienia przy ul. Łęckiego we Lwowie, po tym czasie ślad zaginął.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 88;

Tochman K.A., Słownik biograficzny Cichociemnych, t. ??, Rzeszów 2002, s.;

Tucholski J., Cichociemni, Warszawa 1985, s. 322;

Tucholski J., Cichociemni 1941–1945. Sylwetki spadochroniarzy, Warszawa 1984, s.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?