Chmieloch, Ryszard Władysław

Ryszard Władysław Chmieloch

pseud. Bławatek, Błyskawica, Siódemka

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Ryszard Władysław Chlebek
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1921-03-29
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:1944-00-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Władysław
Imię matki:Jadwiga
Nazwisko panieńskie matki:Worobiec
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Przed wybuchem II wojny światowej ukończył 2. klasę Szkoły Technicznej w Drohobyczu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

W 02.1942 r. wstąpił do Armii Andersa, gdzie został uczniem Szkoły Podchorążych Piechoty 8 DP. Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii przeszedł szkolenie cichociemnych i został przeszkolony w radiotelegrafii.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Został zrzucony z 14/15.09.1943 r. Otrzymał przydział do Okręgu AK Lwów jako radiotelegrafista oddziału łączności radiowej “Palma”.

Data zaprzysiężenia:1943-08-04
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Cichociemny, radiotelegrafista, operator.

Oddział względnie pion organizacyjny:Cichociemny, Komenda Obszaru
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Józef Sosnowski “Maria” – dowódca oddziału

Franciszek Golik “Nikita” – radiotelegrafista

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Od 02.1942 r. walczył w szeregach Armii Andersa.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

14.02.1944 r. został aresztowany wraz z dowódcą oddziału Józefem Sosnowskim “Marią” i radiotelegrafistą Franciszkiem Golikiem “Nikitą” podczas pracy radiostacji przy ul. Janowskiej we Lwowie.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

13 kwietnia 1940 r. został z rodziną wywieziony w głąb ZSRR.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 193, 040 ID;

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 391, 417, 439.
Tochman K. Słownik Biograficzny, Rzeszów 2002.

Tucholski J. Cichociemni, Warszawa 1985, s. 301.

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 45, 176.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Zaginął między 29.04. a 17.06. 1944 r. Mógł zostać rozstrzelany we Lwowie lub wywieziony do Dachau.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?