Rogowski , Jan

Jan Rogowski

pseud. Jastrzębiec, Władysław, Włodzimierz

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1891-11-26
Miejsce urodzenia:Lublin
Data śmierci:1950-00-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Marcin
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Bartnicka
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podpułkownik
Data: 1935-01-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do Państwowego Gimnazjum w Chełmie. Po ukończeniu gimnazjum studiował w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W listopadzie 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego. Do 24 lutego 1921 r. brał udział w walkach z Ukraińcami oraz w wojnie polsko-bolszewickiej w szeregach 29 pułku strzelców kaniowskich. Następnie służył w 30 pułku strzelców kaniowskich, a potem w 37 pułku piechoty. Od 26 lutego 1931 r. dowodził batalionem Korpusu Ochrony Pogranicza “Snów” na Nowogródczyźnie. Od 1 czerwca 1933 r. był dowódcą batalionu w 74 pułku piechoty. Od 4 lipca 1935 r. był zastępcą dowódcy pułku w 60 pułku piechoty.

W czasie wojny:

W czasie kampanii wrześniowej dowodził 2 pułkiem Korpusu Ochrony Pogranicza “Żywiec” z siedzibą w Żywcu.

Po wojnie:

Od 16 sierpnia 1945 r. służył w Ludowym Wojsku Polskim jako zastępca dowódcy 45 pułku piechoty. Później od 12 listopada 1945 r. do 7 lutego 1946 r. pełnił obowiązki dowódcy pułku.

Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

W latach 1906-1912 działał w związkach młodzieży niepodległościowej.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Komendant Okręgu Stanisławów Armii Krajowej

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-01-20 - 1942-11-10 [1942-11-14]
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Okręgu
Okręg:Okręg Stanisławów
Przydział: Okręg ZWZ Stanisławów (1940-1941), Okręg AK Stanisławów
Komenda Okręgu AK Stanisławów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Od sierpnia 1918 r. lub września 1918 r. należał do 2 Pułku Piechoty Rezerwy I Korpusu Polskiego w Rosji.

Niepolskich:

1 listopada 1913 r. został wcielony do armii rosyjskiej. Od początku września 1914 r. do 1 lutego 1915 r. kształcił się w oficerskiej Szkole Wojskowej Konstantynowskiej w Kijowie. Podczas I wojny światowej walczył w szeregach rosyjskich pułków piechoty (109, 59, 693, 266).

Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

10 lub 14 listopada 1942 r. został aresztowany. Był więziony w niemieckich obozach koncentracyjnych w Majdanku, Gross-Rosen i Litomierzycach do 8 maja 1945 r.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Wojenny Virtuti Militari V klasy (1920 r.)

Krzyż Walecznych (1920 r.)

Srebrny Krzyż Zasługi (1924 r.)

Krzyż Oficerski Korony Rumuńskiej (1932 r.)

Ponadto posiadał rosyjskie odznaczenia: Krzyż św. Stanisława 2 i 3 klasy oraz Krzyż św. Anny 3 i 4 klasy.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Jest autorem relacji wspomnieniowej z pracy konspiracyjnej w Stanisławowie. Dokument ten jest przechowywany w Wojskowym Instytucie Historycznym.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Rogowski Jan, [w:] Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 19391944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 156157;

Strokosz O., W Armii Krajowej z Zaolzia przez okupowany Lwów do III Rzeczypospolitej, (oprac.) Kwiek J., Kraków 1994, s. 26;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 50, 79;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 16, 31, 256.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?