Mirecki , Adam Eugeniusz

Adam Eugeniusz Mirecki

pseud. Adaś, Stwosz

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Adam Jedliński, Kowal
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1909-01-04
Miejsce urodzenia:Ulanów
Data śmierci:1952-10-00
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Dominik
Imię matki:Paulina
Nazwisko panieńskie matki:Ścisłowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data: 1936-01-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczył się w państwowym gimnazjum w Nisku. Maturę uzyskał w 1931 roku w prywatnym gimnazjum w Borszczowie. W latach trzydziestych studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Po zwolnieniu z więzienia w połowie lipca 1949 roku zapisał się na studia prawnicze na KUL.

Służba wojskowa
Przed wojną:

W latach 1932-1933 uczęszczał na Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy Piechoty. Od 2 listopada do 7 grudnia 1938 roku odbywał ćwiczenia rezerwy w 24 pułku ułanów.

W czasie wojny:

Podczas kampanii wrześniowej dowodził najpierw plutonem, a następnie kompanią w 3 Pułku Piechoty Legionów.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracował jako urzędnik samorządu gminnego, a następnie powiatowego w Nisku.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

W latach trzydziestych w czasie studiów we Lwowie został członkiem Stronnictwa Narodowego .

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

W 1940 r. został komendantem Narodowej Organizacji Wojskowej na powiat Kolbuszowa. W połowie 1941 r. objął funkcję komendanta Okręgu Lublin NOW. Po ucieczce z transportu do obozu koncentracyjnego w 1942 r. został oficerem do specjalnych zadań lub inspektorem przy Komendzie Głównej NOW. W 06.1943 r. objął stanowisko komendanta Okręgu Lwów NOW. Pracował nad scaleniem sił NOW z Armią Krajową.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-00-00 - 1943-12-00
Pełnione funkcje:

Oficer organizacyjny do spraw partyzantki.

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Okręgu Lwów Armii Krajowej
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:

Od wiosny 1945 do jesieni 1946 roku służył w oddziałach wartowniczych w Niemczech Zachodnich.

Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W czasie kampanii wrześniowej został na kilka dni wzięty do niemieckiej niewoli. W listopadzie 1939 roku został aresztowany przez Niemców. 11 stycznia 1940 roku uciekł z transportu do obozu koncentracyjnego. W listopadzie 1940 roku aresztowano go ponownie. 31 grudnia 1940 roku zbiegł z więzienia w twierdzy Przemyśl. W listopadzie 1942 został aresztowany podczas łapanki w Lublinie. Następnie wysłano go do obozu koncentracyjnego. Znów udało mu się jednak uciec z transportu. Pod koniec lipca 1943 roku Niemcy aresztowali go po raz kolejny. Kolejny raz zdołał uciec. W grudniu 1943 roku został ponownie aresztowany przez gestapo w Nisku. Więziono go w Nisku, Rozwadowie, Stalowej Woli, Jarosławiu, Tarnowie, Krakowie przy ul. Montelupich, a także w obozach Fünfteichen koło Wrocławia, Gross-Rosen, Nordhausen i Bergen-Belsen. 12 kwietnia 1945 roku został uwolniony przez wojska brytyjskie.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Po powrocie do Polski w 1946 roku został aresztowany. Przetrzymywano go w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie oraz w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Następnie skazano go na sześć lat więzienia. Po trzyletnim pobycie w więzieniu we Wronkach został zwolniony w w wyniku amnestii. W grudniu 1951 lub wiosną 1952 roku aresztowano go ponownie. Następnie został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano w październiku 1952 roku w więzieniu mokotowskim.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Mirecki Adam Eugeniusz (1909-1952), [w:] Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 128-129;

Tomaszewski B., Węgierski J.,  Zarys Historii Lwowskiego Obszaru ZWZ-AK, Warszawa 1987, s. 17, 21;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 61;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 53, 252.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?