Świętochowski , Bolesław

Bolesław Świętochowski

pseud. Żubr

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1895-09-17
Miejsce urodzenia:Dąbrowa Górnicza
Data śmierci:1975-12-06
Miejsce śmierci:Wrocław
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Tomasz
Imię matki:Stanisława
Nazwisko panieńskie matki:Kłobukowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył szkołę handlową w Warszawie oraz średnią szkołę rolniczą w Chrudimiu w Czechach. W latach 1913-1916 studiował rolnictwo na Kursach Przemysłowo-Rolniczych przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. Uzyskał stopień doktora habilitowanego, a następnie profesora.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W grudniu 1918 r. zgłosił się jako ochotnik do Wojska Polskiego. Służył w 3 Pułku Ułanów.

Brał udział w obronie Lwowa oraz w wojnie polsko-bolszewickiej. Za udział w walkach odznaczony Krzyżem Walecznych.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

W latach 1920-1921 pracował na stanowisku asystenta w katedrze hodowli zwierząt na Uniwersytecie Poznańskim. Od 1921 do 1928 roku był zatrudniony w katedrze uprawy roślin Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W 1927 roku uzyskał doktorat. W latach 1928-1930 sprawował funkcję dyrektora Zakładu Doświadczalnego Uprawy Tytoniu w Piadykach. Następnie do 1936 roku kierował działem fizjologii oraz doświadczalnictwa polowego Zakładu Doświadczalnego Uprawy Torfowisk w Sarnach. W latach 1933-1936 wykładał w Akademii Rolniczej w Dublanach. 1 stycznia 1937 roku został profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Rolniczo-Lasowym Politechniki Lwowskiej. Objął wówczas Katedrę Uprawy Roli i Roślin, którą kierował do wybuchu II wojny światowej.

W czasie wojny:

W roku akademickim 1940-1941 był dziekanem Wydziału Rolniczo-Lasowego. W czasie niemieckiej okupacji Lwowa pracował jako wykładowca na Państwowych Kursach Zawodowych (Staatliche Fachkurse).

Po wojnie:

W latach 1946-1951 pracował na Uniwersytecie Wrocławskim i Politechnice Wrocławskiej. Od 1951 do 1965 roku był kierownikiem zakładu uprawy roli i roślin w Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W latach 1951-1954 był prorektorem tej uczelni. Równocześnie pracował w Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Był członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Należał do kilku towarzystw naukowych.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

(Wydziału Wojskowego) Komendy Obszaru w Stanisławowie od czerwca 1943 r.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-06-00
Pełnione funkcje:

Szef ekspozytury Oddziału IX

Oddział względnie pion organizacyjny:Oddział IX Komenda Obszaru nr 3, Komenda Okręgu
Okręg:Okręg Stanisławów
Przydział: Okręg AK Stanisławów
Komenda Okręgu AK Stanisławów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Wyróżniony licznymi nagrodami, orderami i odznaczeniami, m.in.;

Order Sztandaru Pracy 1 klasy

Krzyż Walecznych

Order Odrodzenia Polski 3 klasy

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:

Jest autorem około dwustu prac naukowych z zakresu rolnictwa.

Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 347;

Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 201-202.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?