Świrski , Władysław Jan

Władysław Jan Świrski

pseud. Bonawentura, Romuald, Ryszard, 871

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1894-06-06
Miejsce urodzenia:Berezowica koło Tarnopola
Data śmierci:1971-02-15
Miejsce śmierci:Wrocław
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Kazimierz
Imię matki:Barbara
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1914 roku ukończył I Państwowe Gimnazjum w Tarnopolu. Następnie od 1915 roku studiował w Kijowie i Charkowie. W 1920 roku rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1922 roku uzyskał doktorat.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Na początku 1920 roku wstąpił do Wojska Polskiego jako ochotnik. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracował w Izbie Rolniczej we Lwowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

W okresie przed I wojną światową w trakcie nauki w tarnopolskim gimnazjum należał do tajnej organizacji uczniowskiej “Teka”. Później był członkiem Związku Młodzieży Polskiej “Zet”. Zajmował się redagowaniem pisma “Robotnik Polski”.

W trakcie plebiscytu na Śląsku oraz trzeciego powstania śląskiego był członkiem Komitetu Pomocy dla Śląska w Krakowie. Podczas pobytu w Krakowie działał w Związku Ludowo-Narodowym. Od 1922 do 1925 redagował czasopismo “Wieniec – Pszczółka”. Od marca 1924 do stycznia 1925 roku był redaktorem naczelnym “Gońca Krakowskiego”. W grudniu 1923 roku został członkiem krakowskiego zarządu endeckiego Związku Dziennikarzy Polskich.

Wiosną 1925 roku Świrski przeprowadził się do Lwowa. Pisał tam kolejno do takich czasopism jak “Ojczyzna”, “Słowo Polskie”, “Sztandar Polski”. Od marca 1929 roku był redaktorem naczelnym “Lwowskiego Kuriera Porannego” (od grudnia 1930 pod nazwą “Kurier Lwowski”). Stanowisko to stracił wiosną 1935 roku. W czerwcu tego samego roku usunięto go ze Stronnictwa Narodowego. Pod koniec lat trzydziestych związał się ze Stronnictwem Pracy. Wraz z lwowskimi działaczami utworzył grupę Związek Polaków Ziemi Czerwieńskiej. Współredagował wydawane przez tę organizację pismo “Ziemia i Naród”.

W czasie wojny:
Po wojnie:

W grudniu 1956 roku został członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Pomocy Repatriantom przy Polskim Czerwonym Krzyżu. Był długoletnim członkiem oraz prezesem wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

W czasie okupacji sowieckiej, a następnie niemieckiej we Lwowie, w ramach działalności w Konfederacji Ziemi Czerwieńskiej Świrski redagował czasopismo “Wytrwamy”. Jesienią 1943 roku został zastępcą Okręgowego Delegata Rządu we Lwowie.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-00-00 -
Pełnione funkcje:

Zastępca szefa Oddziału IX Komendy Obszaru Lwowskiego ZWZ-AK; szef ekspozytury Wydziału Wojskowego w Komendzie Okręgu I Lwów

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Obszaru Lwów
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Jego brat – Kazimierz Świrski, ps. “Brat”, “Tadeusz”, “Tytus”, “873” – był szefem ekspozytury Wydziału Wojskowego Komendy Obszaru Lwów AK w Tarnopolu.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

W latach 1917-1918 brał udział w organizowaniu polskich oddziałów wojskowych na Ukrainie. Jako ochotnik walczył w II Korpusie Polskim w Rosji.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W sierpniu 1944 roku został aresztowany przez NKWD. Następnie skazano go na 20 lat łagrów. Do Polski powrócił 1956-12-07.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:

Rola Małopolski Wschodniej w odbudowie Polski, red. Władysław Świrski, Lwów 1928.

Przed wojną publikował również prace dotyczące tematyki rolniczej. Po wojnie pisał artykuły poświęcone problematyce społecznej na tzw. Ziemiach Odzyskanych.

Spuścizna po Świrskim jest przechowywana w Bibliotece Ossolineum we Wrocławiu.

Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

CDCN, Papiery Jerzego Węgierskiego, Okręg Tarnopol AK, sygn. 1551(2), s. 15;

Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 203-205;

Organizowanie Lwowskiego Obszaru ZWZ – AK na przełomie lat 1941 – 1942. Relacja Lecha Sadowskiego pseud. „Wasyl”, „Sławek” i „Sędzia”, Warszawa 1967, maszynopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb. 446/01, s. 14;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 70;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 138;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 19, 23, 49, 55, 83, 88, 91, 98-102, 105, 106, 108, 110, 137, 140, 146, 150, 162, 163, 167, 172, 180, 183, 272.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?