Świrski , Kazimierz

Kazimierz Świrski

pseud. Brat, Tadeusz, Tytus, 873

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Jakub Malinowski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1898-00-00
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1975-00-00
Miejsce śmierci:Wrocław
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Kazimierz
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Posiadał stopień naukowy doktora.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracował jako adwokat w Tarnopolu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Działał w Związku Ludowo-Narodowym w Tarnopolu. Przez pewien czas był prezesem tarnopolskiego koła Stronnictwa Narodowego. W 1929 roku był członkiem Kuratorium Budowy Kościołów i Domów Ludowych w Tarnopolu. W latach 1931-1939 należał do tarnopolskiego koła Towarzystwa Szkoły Ludowej. W latach 1936-1939 był członkiem jego zarządu. Od 1936 roku był prezesem oddziału Chrześcijańskiego Związku Zawodowego w Tarnopolu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Od września do listopada 1939 r. zaczął wydawać w nakładzie 50 powielanych egzemplarzy pismo “Jestem Polakiem”.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Funkcję szefa ekspozytury Wydziału Wojskowego Komendy Obszaru Lwów Armii Krajowej w Tarnopolu pełnił od wiosny 1942 roku.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-00-00
Pełnione funkcje:

Szef ekspozytury Wydziału Wojskowego Komendy Obszaru Lwów AK w Tarnopolu.

Oddział względnie pion organizacyjny:Wydział Wojskowy Komendy Obszaru Lwów AK w Tarnopolu
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Okręg AK Tarnopol
Komenda Okręgu AK Tarnopol
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Jego brat – Władysław Jan Świrski, ps. “Bonawentura”, “Romuald”, “Ryszard” – w latach 1942-1943 był zastępcą szefa Oddziału IX Komendy Obszaru ZWZ-AK.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Został aresztowany i zesłany do ZSRR. Do Polski powrócił w grudniu 1956 roku.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0633;

Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 203;

Mazur G., Okręg Tarnopol Armii Krajowej, [w:] Armia Krajowa. Rozwój organizacyjny, (red.) K. Komorowski, Warszawa 1996, s. 303;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 138, 139;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 99.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?