Strzembosz , Zdzisław

Zdzisław Strzembosz

pseud. Józef, Stanisław, Szympans

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1905-12-01
Miejsce urodzenia:Tarnopol
Data śmierci:1970-12-28
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku: Cmentarz Powązkowski w Warszawie
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Horodyńska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: starszy bombardier
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data: 1944-05-03
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył V gimnazjum im. S. Żółkiewskiego we Lwowie, a następnie studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W latach 1929-1930 odbył służbę wojskową, którą przerwał po upływie połowy roku.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracował w Małopolskiej Kasie Oszczędności we Lwowie.

W czasie wojny:

W okresie pierwszej sowieckiej okupacji we Lwowie zajmował się administracją domów. W trakcie niemieckiej okupacji pracował w Instytucie Weigla.

Po wojnie:

Pod koniec wojny pracował jako furman w szpitalu. Po opuszczeniu Lwowa prowadził fabrykę cukrów i czekolad we Wrocławiu. Później rozpoczął pracę na stanowisku radcy w Departamencie Obrotu Pieniężnego w Ministerstwie Skarbu. Od 1.07.1948 r. był zastępcą komisarza rządowego przy Komunalnej Kasie Oszczędności w Krakowie. Po opuszczeniu więzienia w 1955 r. pracował w firmie “Blacha i Drut”, a następnie w centrali Banku Polska Kasa Opieki SA w Warszawie.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-01-00 - 1944-07-31
Pełnione funkcje:

Szef Oddziału VII finansowego w sztabie Komendy Obszaru, kierownik Oddziału VII (finansowego) Komendy Obszaru, płatnik i skarbnik.

Oddział względnie pion organizacyjny:Oddział VII Komenda Obszaru nr 3
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Po zakończeniu akcji “Burza” należał do organizacji NIE. Pełnił obowiązki szefa Oddziału VII (finansowego) od 1.08.1944 r. do 31.08.1945 r.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

1 lub 2.10.1948 r. został aresztowany za działalność w organizacji NIE. 4.02.1950 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał go na 10 lat więzienia. Karę odbywał między innymi w Rawiczu, Potulicach i Grudziądzu. W 1955 r. odzyskał wolność.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Balbus T., “Ostatni kapitanowie”. Epilog Komendy Obszaru Lwowskiego “Nie” ewakuowanej na ziemie zachodnie Polski, “Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 1/2, 2002, s. 159, 165;

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 344;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 86;

Strzembosz Zdzisław (1905-1970), [w:] Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 192;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 94, 414;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 49, 250.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?