Markowski , Stanisław

Stanisław Markowski

pseud. Gerwazy, Rózga

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1911-01-13
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:1945-00-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Apolinary
Imię matki:Marta
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył V Gimnazjum Państwowe we Lwowie, a następnie studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie uzyskując stopień naukowy magistra.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 1 marca 1943 roku był kierownikiem komórki technicznej drukarskiej “Gnomy” (Lwowskie Tajne Drukarnie Wojskowe) Biura Informacji i Propagandy Komendy Obszaru Lwowskiego Armii Krajowej. Za jego sprawą odtworzono cztery drukarnie w których zaczęto produkować “Biuletyn Informacyjny Ziemi Czerwieńskiej”, “Kobieta w walce” i “Żołnierz kresowy”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Kierownik komórki technicznej drukarskiej.

Oddział względnie pion organizacyjny:BIP Obszaru Lwowskiego AK
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany w 06.1944 r. podczas przejścia granicy z Medyce.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Markowski Stanisław (1911-1945?) [w:] Mazur Grzegorz, Węgierski Jerzy, Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 121;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 86;

Tomaszewski B., Węgierski J.,  Zarys Historii Lwowskiego Obszaru ZWZ-AK, Warszawa 1987, s. 15;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 45, 250;

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Dział Rękopisów, Archiwum dowództwa Oddziałów Leśnych „Warta” Obszaru Lwów Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie cz. 1, Rkps Akc. 145/99, s. 29.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?