Golicz, Mieczysław

Mieczysław Golicz

pseud. Mewa

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1917-02-01
Miejsce urodzenia:Żarwanica
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Stefania
Nazwisko panieńskie matki:Swięs
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: sierżant
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Zaczął uczęszczać do szkoły powszechnej w 1922 roku Po ukończeniu 7 klas, rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum Humanistycznym im. Króla Jana Sobieskiego w Złoczowie – przerwał po 5 klasie.

Zdał egzamin dojrzałości eksternistycznie, podczas pobycie w wojsku.

W czasie wojny:
Po wojnie:

W 1948 roku zapisał się do Studium Przygotowawczego we Wrocławiu, usunięty po roku.

Wykształcenie wyższe – magister prawa.

Służba wojskowa
Przed wojną:

W 1935 roku zgłosił się jako ochotnik na komisję wojskową do odbycia zasadniczej służby wojskowej.

W 1936 roku powołany do 12 Pułku Artylerii Lekkiej, gdzie ukończył z wyróżnieniem szkołę podoficerską.

Skierowany do 1 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej w Warszawie.

W czasie wojny:

Brał udział w obronie Warszawy.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Praca w PKP

W czasie wojny:

Praca na kolei sowieckiej, następnie elektryk w kopalni węgla

Po wojnie:

Starostwo Powiatowe w Oławie.

W 1949 roku podjął pracę w Kuratorium Szkolnym Okręgu Wrocławskiego.

Od 1951 roku pracował na budowie.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Należał do Związku Strzeleckiego – ukończył tam I stopień PW.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Od 1980 roku w Solidarności.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK, Związek Byłych Więźniów Politycznych

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Dowodził m.in. akcją zlikwidowania niemieckiej radiostacji nasłuchowej, wysadzania transportów kolejowych, zdobywał broń i amunicję oraz ładunki wybuchowe przez zasadzki na samochody wojskowe. W 1944 r. zgłosił się na ochotnika jako przewodnik na przeprowadzenie oddziału partyzantki radzieckiej dowódcy Kowpaka w kierunku Karpat. W lipcu 1944 r. razem ze swoim oddziałem oraz oddziałem Tadeusza Fridla “Dana” napadali na stacjonujące okoliczne oddziały UPA w pow. Złoczów m.in. w Łuce i Woroniakach.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-03-15- 1944-07-22
Pełnione funkcje:

Dowódca plutonu dywersyjnego AK Kedyw

Oddział względnie pion organizacyjny:Kedyw
Okręg:Okręg Tarnopol, Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Zatrzymany przez policję ukraińską pod koniec kwietnia 1942 roku, pod zarzutem działalności konspiracyjnej na szkodę państwa niemieckiego, odprowadzony na komendę żandarmerii niemieckiej. Za odmowy przyznania się i ujawnienia i wskazania organizacji jak również ich członków został w czasie przesłuchania zbity do nieprzytomności z uszkodzeniem głowy i kręgosłupa. Zwolniony po kilku dniach.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Więzień NKWD, aresztowany 16 sierpnia 1944 roku był przesłuchiwany i torturowany. Wypuszczony w czerwcu 1945 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych,

Krzyż Partyzancki,

Medal za Udział w Wojnie Obronnej,

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,

Medal Zwycięstwa,

Order Męczeństwa i Zwycięstwa dla Represjonowanych.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Edward Kisielewski ps. I „Kowalski”, II „Pancerz”. Wspomnienia o Armii Krajowej Obwodu Złoczów, woj. Tarnopol, styczeń 1976, maszynopis w zbiorach Archiwum Tarnopolskiego, Armia Krajowa Okręg Tarnopol sygn. 5-2, s. 18, 33;

ŚZŻAK Okręg Dolnośląski, teczka osobowa Mieczysława Golicza.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?