Grzędzielska , Maria

Maria Grzędzielska

pseud. Florian, Monika

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1906-12-07
Miejsce urodzenia:Grzymałów
Data śmierci:2000-05-25
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Władysław Leon
Imię matki:Maria Ludwika
Nazwisko panieńskie matki:Wolff
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Studiowała filologię polską na UJK w latach 1925- 1931.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Po ukończeniu studiów pracowała jako nauczycielka j. polskiego.

W czasie wojny:

Pracowała w Instytucie Przeciwtyfusowym prof. Rudolfa Weidla.

Po wojnie:

Po powrocie do kraju pracowała w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, następnie na UMCS w Lublinie, pracę na uczelni zwieńczyła uzyskaniem profesury.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Do ZWZ wstąpiła 15 listopada 1941 r., a przysięgę odebrał Andrzej Schmidt „Marian”. Pełniła funkcję łączniczki i prowadziła archiwum oddziału, którym dowodził Domurat a później Piątkowski.

Data zaprzysiężenia:1941-11-15
Czasookres:1941-11-15 - 1945-06-20
Pełnione funkcje:

Sekretarka Oddziału Vo Komendy Okręgu Lwów, zastępczyni Franciszki Oriolowej “Leny” na stanowisku kierowniczki referatu łączności.

Oddział względnie pion organizacyjny:Oddział V-O, Komenda Obszaru nr 3
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Jej brat – Władysław Grzędzielski – między innymi był szefem BIP Obszaru Lwów. Do Armii Krajowej należała również jej siostra Janina.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowana została 20 czerwca 1945 r., wcześniej ukrywała się u sióstr sercanek. Więziona na ul. Łąckiego do lutego 1946 r. Jej współwięźniarkami były Z. Lechowicz, H. Grossek, I. Staszyńska oraz J. Ziembicka. Potem została przeniesiona do więzienia w Złoczowie, tam otrzymała wyrok 8 lat pracy w obozie. Przebywała w Charkowie i Brześciu. 30 września 1948 r. wróciła do Polski.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Jest autorką wierszy publikowanych w konspiracyjnych antologiach. Ponadto napisała wspomnienia zatytułowane Wojna i po wojnie (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1996).

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:

Jest autorką publikacji z zakresu filologii polskiej.

Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0225;

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 226, 227;

Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939-1944. Słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 72-74;

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 451, 472;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 118-119, 277-279, 286, 311.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?