Wiktor , Julian Stefan

Julian Stefan Wiktor

pseud. Adam, Cekaz, Rybak

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1910-09-19
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:1953-05-06[07]
Miejsce śmierci:Workuta
Miejsce pochówku: Workuta
Rodzice
Imię ojca:Stefan
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Fąfara
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podchorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data: 1943-11-11
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczył się w VIII Gimnazjum Państwowym we Lwowie (1920-1928). Następnie w latach 1928-1936 studiował na Oddziale Elektrotechnicznym Wydziału Mechanicznego Politechniki Lwowskiej.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Kształcił się w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim (1936-1937).

W czasie wojny:

We 09.1939 r. służył w 12 dywizjonie artylerii ciężkiej. Jako oficer zwiadowczy uczestniczył w walkach w Lasach Janowskich.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

W II poł. lat 30-tych pracował w Zakładzie Energetycznym Okręgu Lwowskiego we Lwowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Należał do sztabu Komendy Okręgu Lwów. W 1943 r. kierował referatem o kryptonimie “Majak”. Następnie został komendantem Parku Łączności, pełnił tę funkcję do 31.07.1944 r.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Kierownik referatu, komendant Parku Łączności.

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Obszaru nr 3
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Po zakończeniu Akcji “Burza” został szefem Oddziału V/O w organizacji NIE.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Jadwiga (ur. 1908) –  siostra, należała do AK. Przebywała w obozach w Oświęcimiu i Ravensbrück.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

10.06.1945 r. został aresztowany przez NKWD. Skazano go na 20 lat katorgi. Przebywał w obozach w rejonie Workuty,  a następnie krótko w Moskwie. Potem wrócił do Workuty, gdzie zginął 06.[07.]05.1953 r. w wypadku w kopalni węgla kamiennego.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum Muzeum Okręgu Wileńskiego AK “Wiano” w Łodzi, Spis polaków, którzy spędzili lata po II wojnie światowej, na zasadzie sowieckich trybunałów wojennych w łagrach Workuty, nr 474.

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 0360D, 360, 0400;

Wiktor Julian Stefan (1910-1953) [w:] Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 219-220.

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 372.

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 45, 250;

Z żałobnej karty, “Lwów i Kresy”, nr 4 (57), październik 1988, s. 76;

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?