Wiszniowski , Roman Władysław

Roman Władysław Wiszniowski

pseud. Harcerz, Irys, Joasia, Orion, Tarcza

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Ludwik Bielik, Roman Wisznia, Zbigniew Wysocki
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1920-04-13
Miejsce urodzenia:Stanisławów
Data śmierci:1989-02-17
Miejsce śmierci:Lublin
Miejsce pochówku: Cmentarz Komunalny "Majdanek"; Lublin
Rodzice
Imię ojca:Adam
Imię matki:Helena
Nazwisko panieńskie matki:Berger
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data: 1943-09-14
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył liceum w Stanisławowie. Maturę uzyskał w 1939 r.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Brał udział w wojnie obronnej jako ochotnik 75 pułku piechoty, a następnie 6 Pułku Strzelców Podhalańskich. Po upadku wojny obronnej służył w WP na Zachodzie. 15.10.1942 r. przybył do Anglii. W nocy z 14/15.09.1943 r. został zrzucony na placówkę “Spodek” niedaleko Garwolina. Przydzielono go do Oddziału V Obszaru Lwów.

 

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował w Lubelskim Zjednoczeniu Budownictwa.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Działał w ZHP. Pełnił funkcję drużynowego w 7 drużynie harcerskiej im. Zawiszy Czarnego w Stanisławowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Działał w harcerstwie.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Już we 09.1939 r. rozpoczął konspiracyjną działalność harcerską w Stanisławowie. W 10.1939 r. współtworzył konspiracyjną organizację “Awangarda”.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Początkowo był instruktorem i radiotelegrafistą, a od 02.1944 r. został dowódcą plutonu łączności radiowej o kryptonimie “Palma”, potem “Opacz”. Następnie oddział radiowy. Udało mu się uniknąć wpadki na plebani w Malechowie 21 listopada 1943 roku, gdyż spóźnił się na swoją zmianę.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-07-10 - 1944-04-01
Pełnione funkcje:

Radiotelegrafista, instruktor, dowódca plutonu łączności radiowej, pełniący obowiązki dowódcy oddziału radiowego do 1.04.1944 r. .

Oddział względnie pion organizacyjny:Cichociemny, Oddział Radiowy
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Po zakończeniu akcji “Burza” rozpoczął działalność w organizacji NIE.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w walkach o Lwów w 07.1944 r.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Stefania de domo Lechowicz (ur. 1922) “Dewajtis”, “Grażyna” – żona, należała do AK

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Po wyjściu z sowieckiego obozu we 09.1941 r. zgłosił się do WP. Od 07.02.1942 r. służył w 7 Dywizji Piechoty Armii Polskiej w ZSRR. Pod koniec 03.1942 r. w składzie tejże dywizji przybył do Iranu. Do 20.07.1942 r. służył w 8 dywizjonie artylerii przeciwlotniczej 8 Dywizji Piechoty.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

03.12.1939 r., podczas próby przedostania się na Węgry, został aresztowany przez NKWD. Następnie skazano go na pięć lat łagrów. Był więziony w okolicach Workuty do 20.09.1941 r. 05.06.1945 r. ponownie został aresztowany. 22.09.1945 r. Wojenny Trybunał Wojsk NKWD skazał go na 20 lat łagrów. Wywieziono go do Workuty. W późniejszym okresie przebywał w wielu obozach. W 1955 r. powrócił do Polski.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Wojenny Virtuti Militari V klasy
Krzyż Walecznych
Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 0361;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 94;

Tochman K, Słownik biograficzny cichociemnych, Rzeszów 2002;

Tomaszewski B., Węgierski J.,  Zarys Historii Lwowskiego Obszaru ZWZ-AK, Warszawa 1987, s. 15;

Tucholski J., Cichociemni, Warszawa 1985, s. 435;

Tucholski J., Cichociemni i spadochroniarze 1941-1956, Warszawa 1984, s. 97-99;

Wiszniowski Roman Władysław (1920-1989), [w:] Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 220-221;

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2016, nr 24, s. 34-37;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 168, 371.

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 45, 172, 176-180, 250, 279.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?