Maleczyńska-Trębicka , Emilia

Emilia Maleczyńska-Trębicka

pseud. Aleksandra, Luiza, Solveg, Lacme

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Maleczyńska
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Ewa Janiszewska
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1899-01-28
Miejsce urodzenia:Grębów
Data śmierci:1981-11-08
Miejsce śmierci:Wrocław
Miejsce pochówku: Cmentarz Osobowicki we Wrocławiu
Rodzice
Imię ojca:Stefan
Imię matki:Józefa Teresa
Nazwisko panieńskie matki:Podlewska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończyła gimnazjum w 1917 roku. Następnie rozpoczęła studia na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Lwowskiego, których nie ukończyła. Później podjęła naukę w Krajowej Szkole Ogrodniczej w Wólce Kapitańskiej pod Lwowem. W roku akademickim 1917-1918 odbyła tam kursy ogrodniczy i pszczelarski. W pierwszej połowie lat dwudziestych studiowała na Wydziale Rolniczo-Lasowym Politechniki Lwowskiej. W 1923 roku uzyskała tam stopień inżyniera-rolnika.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

W latach 1923-1926 pracowała na stanowisku asystentki w Katedrze Uprawy Roli i Roślin na Wydziale Rolniczo-Lasowym Politechniki Lwowskiej. Następnie do 1 grudnia 1928 roku prowadziła Zakład Hodowli Roślin w Ordynacji Wysuckiej na Pokuciu należącej do Cyryla Czarkowskiego-Golejewskiego. Równocześnie zarządzała jednym z folwarków tej ordynacji. Od 14 listopada 1929 roku pracowała w Zakładzie Oceny Nasion Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego we Lwowie.

W czasie wojny:

Do wiosny 1940 roku pracowała w Stacji Botaniczno-Rolniczej Państwowego Instytutu Naukowego w Puławach. Następnie krótko pracowała w Stacji Ochrony Roślin. Później została zatrudniona jako robotnica fizyczna w uniwersyteckim Ogrodzie Botanicznym. Latem 1941 roku powróciła do pracy w Stacji Ochrony Roślin. Następnie podjęła pracę w Katedrze Botaniki Lwowskiego Politechnicznego Instytutu na stanowisku adiunkta.

Po wojnie:

Po wojnie przeniosła się z Lwowa do Krakowa, gdzie rozpoczęła pracę jako przewodnik turystyczny. Następnie przeprowadziła się do Opola. Została tam zatrudniona w Państwowym Zakładzie Hodowli Roślin. Po odzyskaniu wolności w 1955 roku pracowała w Wojewódzkiej Stacji Oceny Nasion w Opolu jako starszy agronom, a następnie jako kierownik ekspozytury tej stacji w Głubczycach.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Od 2 kwietnia 1939 roku zasiadała w Radzie Sekretariatu Porozumiewawczego Polskich Organizacji Społecznych we Lwowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Od kwietnia 1929 roku należała do Związku Legionistek Polskich. Od 1932 roku była wiceprezesem, a od marca 1933 roku prezesem oddziału lwowskiego. Od maja 1937 roku była członkinią zarządu Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny we Lwowie.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Po zakończeniu akcji “Burza” nadal kierowała swym oddziałem, lecz w ramach organizacji NIE.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Do pracy w ZWZ we Lwowie zaangażowała ją Bronisława Wysłouchowa. Po aresztowaniu Wysłouchowej w styczniu 1941 roku Emilia Maleczyńska utraciła kontakt z ZWZ. Do pracy konspiracyjnej powróciła w sierpniu 1941 roku. Wkrótce została kierowniczką referatu szyfrów w Oddziale V/K Komendy Obszaru Lwów. Od 22 grudnia 1943 roku pełniła obowiązki szefa Oddziału V/K Komendy Obszaru. Na stanowisko to została mianowana 15 lutego 1944 roku.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1940-12-00 -
Pełnione funkcje:

Szyfrantka. Do 15.02.1944 r. pełniąca obowiązki szefa Oddziału łączności konspiracyjnej.

Oddział względnie pion organizacyjny:Oddział V/K Komenda Obszaru nr 3
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Od 1.08.1944 r. do 31.08.1945 r. była szefem Oddziału Vk (łączności konspiracyjnej) w organizacji “Nie”.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Od 15 grudnia 1918 do 20 lipca 1919 roku brała udział w obronie Lwowa w szeregach Ochotniczej Legii Kobiet.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

21 grudnia 1948 roku została aresztowana w Krakowie. Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał ją na dziesięć lat pozbawienia wolności. Karę odbywała w więzieniach w Warszawie, Fordonie, Bydgoszczy, Inowrocławiu. 14 maja 1955 roku została przedterminowo zwolniona.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Orląt Lwowskich

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

wniosek o Krzyż Walecznych

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Jest autorką wspomnień dotyczących działalności konspiracyjnej w ZWZ-AK.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Balbus T., “Ostatni kapitanowie”. Epilog Komendy Obszaru Lwowskiego “Nie” ewakuowanej na ziemie zachodnie Polski, “Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 1/2, 2002, s. 158, 165;

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 275, 276, 277;

Maleczyńska Emilia (1899-1981), [w:] Mazur Grzegorz, Węgierski Jerzy, Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 119-120;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 85;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 51, 262, 265-266, 268, 271, 414;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 28, 249, 278.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

W 1947 roku poślubiła Tadeusza Trębickiego (1891-1977).

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?