Jakubowska, Stanisława

Stanisława Jakubowska

pseud. Jura, Łącka, Łucja, Marta, Staszka

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Horodyńska
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Marta Łącka, Topór-Jakubowska
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1899-11-19
Miejsce urodzenia:Schodnica
Data śmierci:1979-11-10
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku: Cmentarz Wawrzyszewski w Warszawie
Rodzice
Imię ojca:Michał
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W latach 1917-1919 studiowała na Akademii Eksportowej w Wiedniu. Od 1922 do 1927 studiowała na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W 1932 roku uzyskała doktorat z filozofii w zakresie filologii polskiej i etnografii.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

W 1932 roku rozpoczęła pracę w firmie Polmin (Państowa Fabryka Olejów Mineralnych).

W czasie wojny:

Pracowała w firmie Ukrnieftrazwiedka, a następnie Ukrnieftiesbyt.

Po wojnie:

Pracowała w Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego jako ekonomistka.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Od 1911 należała do harcerstwa – najpierw do XIV Lwowskiej Drużyny Koedukacyjnej im. gen. Józefa Sowińskiego, a następnie, w latach 1918-1919, do I Borysławskiej Drużyny Żeńskiej. W 1920 roku przez kilka miesięcy działała w I Drużynie Skautowej im. Emilii Plater. Od 12.1920 do 1924 roku pełniła funkcję komendantki Lwowskiego Hufca Harcerek. Podczas I wojny światowej do 1917 roku działała w Lidze Kobiet NKN. Zajmowała się tam niesieniem pomocy rannym legionistom. Założyła Ochronkę im. Józefa Piłsudskiego we Lwowie. W trakcie studiów w Wiedniu (19170-1919) pracowała w tamtejszych organizacjach “Ognisko” oraz “Strzecha”. Zajmowała się organizacją obchodów rocznic i świąt narodowych dla wiedeńskiej Polonii. W okresie międzywojennym należała do Polskiego Związku Narciarskiego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Od 12.09.1939 roku działała w oddziałach harcerskiej służby pomocniczej we Lwowie. Następnie należała do komórki o kryptonimie “Bociany”. Na początku 10.1939 roku wstąpiła do Polskiej Organizacji Walki o Wolność (POWW).

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W ZWZ pełniła funkcję kurierki Komendy Obszaru Lwów na Węgry i Rumunię. Pomagała w wyrabianiu dokumentów przy parafii św. Marii Magdaleny oraz przy przerzutach. Następnie od 10.1941 do wiosny 1942 była sekretarką Mieczysława Dobrzańskiego – szefa sztabu Komendy Obszaru. Pomagała oficerom przybyłym z Warszawy w znalezieniu zakwaterowania. Organizowała łączność, angażując w to znane jej harcerki. Później została szefową Oddziału V/K (łączności konspiracyjnej) w Komendzie Obszaru (funkcję tę pełniła do 25.01.1943 roku).

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Kurierka, sekretarka, kierowniczka łączności konspiracyjnej Oddziału V-K sztabu Komendy Obszaru od wiosny 1942 r.

Oddział względnie pion organizacyjny:Oddział V-K Komenda Obszaru nr 3
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brała udział w Powstaniu Warszawskim jako zastępczyni kierowniczki Oddziału V/K sztabu KG AK.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych z 1943 i 1944,
Order Krzyża Wojennego Virtuti Militari V klasy z 1942,
Zloty Krzyż Zasługi z Mieczami z 1945.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 235, 0235a, 236;

Lech Sadowski. Wspomnienia, Warszawa 1980, rękopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb. 446/01, s. 13;

Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 82-83;

Organizowanie Lwowskiego Obszaru ZWZ – AK na przełomie lat 1941 – 1942. Relacja Lecha Sadowskiego pseud. „Wasyl”, „Sławek” i „Sędzia”, Warszawa 1967, maszynopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb. 446/01, s. 11;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 47, 66, 85;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 36, 260, 264, 271, 316;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 32, 41;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 27, 44, 249.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?