Rybka , Eugeniusz

Eugeniusz Rybka

pseud. Lubicz, Roch

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1898-05-06
Miejsce urodzenia:Radzymin
Data śmierci:1988-12-08
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku: Cmentarz Rakowicki w Krakowie
Rodzice
Imię ojca:Władysław
Imię matki:Leokadia
Nazwisko panieńskie matki:Chromińska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W latach 1911-1914 uczył się w prywatnym gimnazjum w Gostyninie. Maturę zdał w trybie eksternistycznym w prywatnym gimnazjum Wojciecha Górskiego w Warszawie w 1917 roku. Pod koniec października 1917 roku rozpoczął studia matematyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, które szybko przerwał. W styczniu 1921 roku podjął studia astronomiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, które ukończył dwa lata później. W 1926 roku uzyskał doktorat na UJ, a w 1932 roku habilitację na UW.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

2.11.1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego. Wziął udział w obronie Lwowa oraz w wojnie polsko-bolszewickiej. W 11.1920 r. ukończył przyspieszony kurs Szkoły Podchorążych Artylerii w Poznaniu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Podczas studiów astronomicznych pracował jako rachmistrz naukowy w Obserwatorium Astronomicznym UJ. W późniejszym okresie, po obronie doktoratu i habilitacji, został kierownikiem Katedry i Zakładu Astronomii oraz Obserwatorium Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

W czasie wojny:

Pracował w obserwatorium astronomicznym UJK we Lwowie, z krótką przerwą w 1941 r.

Po wojnie:

Był kierownikiem Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, przekształconego w 1956 r. w Instytut Astronomii. W latach 1947-1950 oraz 1951-1953 pełnił funkcję dziekana Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1957 r. przeprowadził się do Krakowa, gdzie objął stanowisko dyrektora Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, którym kierował do momentu przejścia na emeryturę 30.09.1968 r.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Pełnił funkcję prezesa lwowskiego oddziału Towarzystwa Przyrodników im. Mikołaja Kopernika we Lwowie. Był członkiem zarządu głównego i wiceprezesem lwowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Astronomii. Od 1935 r. był członkiem Międzynarodowej Unii Astronomicznej.

W czasie wojny:
Po wojnie:

W latach 1954-1957 był przewodniczącym Komisji Kultury i Nauki Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu. Był członkiem licznych polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Opracowywał materiały meteorologiczne dla Londynu.

Data zaprzysiężenia:1943-08-19
Czasookres:od 1943-08-19
Pełnione funkcje:

Szef komórki meteorologicznej “Meteo” Oddziału V b

Oddział względnie pion organizacyjny:WSOP, Komenda Obszaru nr 3
Okręg:Okręg Lwów
Przydział: Komenda Obszaru ZWZ-AK (1941-1944):
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Jego syn Przemysław Rybka (ur. 1923), ps. “Kruk”, “Wojbor” należał do Armii Krajowej.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Od 1917 r. działał w Polskiej Organizacji Wojskowej. 30.12.1917 r. został mianowany komendantem oddziału POW w Ozorkowie.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Został aresztowany w 01.1945 r. pod zarzutem współpracy z Niemcami. Po dziesięciu dniach zwolniono go. Powrócił do pracy w obserwatorium.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Medal Niepodległości, Order Odrodzenia Polski 5, 4 i 3 klasy

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Jest autorem kroniki życia własnego oraz  swojej rodziny.

Rybka Eugeniusz, Autobiografia, “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1988, nr 6, s. 929-942.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:

Jest autorem wielu prac z zakresu astronomii.

Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 318;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 84;

Rybka Eugeniusz (18981988), [w:] Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 163165;

Tomaszewski B., Węgierski J.,  Zarys Historii Lwowskiego Obszaru ZWZ-AK, Warszawa 1987, s. 14;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 43, 249.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?