Truszkowski , Zygmunt

Zygmunt Truszkowski

pseud. Drogosław

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1876-04-11
Miejsce urodzenia:Lubostroń [Poznań]
Data śmierci:1949-11-06
Miejsce śmierci:Lwów
Miejsce pochówku: Lwów
Rodzice
Imię ojca:Franciszek
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podpułkownik (dziekan)
Data: 1919-06-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczył się w gimnazjum w Poznaniu i w Krakowie. W 1894 r. wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy św. Wincentego i ukończył studia teologiczne w Krakowie. 30.04.1901 r. uzyskał święcenia kapłańskie. Następnie studiował teologię w Paryżu. Ukończył również studia medyczne.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Od 25.09.1919 r. do 15.02.1920 r. był kapelanem 12 Pułku Piechoty na Froncie Litewsko-Białoruskim. Następnie do 25.07.1920 r. służył jako kapelan garnizonu Wilno, a potem, przez miesiąc, obozu jenieckiego w Puławach. W różnych okresach pełnił również funkcję dziekana 3 Armii, proboszcza 22 Dywizji Piechoty Górskiej, starszego kapelana wojskowego szpitala okręgowego nr 5, zastępcy szefa duszpasterstwa Dowództwa Okręgu Korpusu X, potem VI, proboszcza garnizonu Lwów. W stan spoczynku przeszedł 01.01.1931 r.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracował jako ksiądz w Sarnakach koło Bursztyna, Jezierzanach, Krakowie (1908-1915), a także w Olczy koło Zakopanego by wkrótce zostać proboszczem w kościele św. Marii Magdaleny we Lwowie. Był również duszpasterzem wśród polskiej emigracji w Niemczech, Belgii, Francji, Rumunii, Anglii i na Węgrzech.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-07-01 - 1944-07-31
Pełnione funkcje:

Szef Duszpasterstwa Obszaru Lwowskiego.

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Obszaru nr 3
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Podczas sprawowania posługi kapłańskiej w Olczy koło Zakopanego miał zaprzyjaźnić się z Włodzimierzem Leninem, który przebywał wówczas w Poroninie. Kiedy w 1944 r. został aresztowany przez NKWD, uwolniono go dzięki udowodnieniu przyjaźni z Leninem.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Złoty Krzyż Zasługi (1929 r.)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 0351;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 84;

Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 209-210;

Tomaszewski B., Węgierski J.,  Zarys Historii Lwowskiego Obszaru ZWZ-AK, Warszawa 1987, s. 14;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 44, 248.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?