Marszyński, Kazimierz Karol

Kazimierz Karol Marszyński

pseud. Słowak, Strzemię

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Karol Borowski, Karol Strzemię, Karol Strzelecki, Jan Szulakowski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1887-10-16
Miejsce urodzenia:Werbka
Data śmierci:1980-08-05
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku: Cmentarz Wojskowy w Warszawie
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Brzezicka
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: major
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: generał brygady (L)WP
Data: 1947-10-13
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W latach 1896-1908 uczęszczał do gimnazjum klasycznego w Kijowie, gdzie uzyskał maturę. W latach 1908-1911 studiował na Wydziale Prawa Liceum im. Cesarzewicza Mikołaja w Moskwie. W latach 1912-1913 studiował na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Kijowskiego.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W latach 1924-1927 pełnił “służbę zewnętrzną” w Oddziale II Sztabu Generalnego.

W czasie wojny:

Od 20 października 1944 roku był zastępcą dowódcy I Armii Wojska Polskiego.

Po wojnie:

Po wojnie pracował kolejno jako inspektor służb kwatermistrzowskich w departamencie III wiceministra ON oraz komendant Wojskowego Domu Wypoczynkowego. 31 grudnia 1948 roku ponownie przeszedł w stan spoczynku.

Miejsce pracy
Przed wojną:

Na początku lat trzydziestych, po przejściu w stan spoczynku, podjął pracę w Izbie Skarbowej Grodzkiej w Warszawie. Pracował tam do 31 marca 1934 roku. Jego dalsze losy do 1939 roku nie są znane.

W czasie wojny:

Od 27 września 1939 roku pracował jako nauczyciel w szkole w Didyczach.

Po wojnie:

Po przejściu w stan spoczynku do 31 grudnia 1957 roku pracował jako zastępca dyrektora Instytutu Leków.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Należał do organizacji Młodzieży Polskiej Niepodległościowej. Od stycznia 1913 roku należał do Drużyn Strzeleckich w Warszawie. Od 26 grudnia 1917 roku był członkiem Naczelnego Komitetu Polskiego (Naczpolu) w Petersburgu.

W okresie międzywojennym, po przejściu w stan spoczynku 31 maja 1931 roku, działał w organizacjach paramilitarnych i kombatanckich. Był komendantem placu Związku Strzeleckiego m. st. Warszawy, wiceprezesem Akademickiego Oddziału Związku Strzeleckiego, członkiem Wojewódzkiego i Stołecznego Związku Legii Inwalidów Wojsk Polskich.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

W 1943 roku prawdopodobnie kierował Organizacją Wojskową Korpus Bezpieczeństwa (KB) na Wołyniu.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Do września 1942 roku służył w ZWZ-AK na Wołyniu.  8 marca 1944 roku Komenda Główna Armii Krajowej przydzieliła go do Lwowa. Wcześniej przeszedł w Warszawie kurs kwatermistrzowski. Do Lwowa przybył 2 kwietnia 1944 roku. Do 31 lipca 1944 roku sprawował funkcję szefa Oddziału IV kwatermistrzowskiego Komendy Obszaru AK Lwów. Równocześnie nadal dowodził KB.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-00-00 -
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Oddział IV Komenda Obszaru nr 3
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Od 1.08.1944 r. do 26.09.1944 r. był szefem Oddziału IV (kwatermistrzowskiego) w organizacji “Nie”.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

W 1917 roku wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej. Na przełomie 1917 i 1918 roku po wydostaniu się z niewoli wstąpił do oddziałów polskich tworzonych przez Naczelny Komitet Polski w Petersburgu. Został tam dowódcą 1 szwadronu Oddzielnego Dywizjonu Ułanów Polskich.

Niepolskich:

Od 1911 do 1913 roku kształcił się w Oficerskiej Szkole Kawalerii w Twerze. Od 1914 roku był dowódcą plutonu i szwadronu w 9 pułku ułanów armii rosyjskiej. W 1915 został ranny i trafił do niewoli austriackiej.

Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

6 marca 1945 roku został aresztowany prze Główny Zarząd Informacji WP. Więziono go do marca 1947 roku.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Wojenny Virtuti Militari V klasy

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Balbus T., “Ostatni kapitanowie”. Epilog Komendy Obszaru Lwowskiego “Nie” ewakuowanej na ziemie zachodnie Polski, “Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 1/2, 2002, s. 158;

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 280, 0391, 0391D 0404D, 1686-1688;

Marszyński (Strzemię-Marszyński) Kazimierz Karol (1887-1980) [w:] Mazur Grzegorz, Węgierski Jerzy, Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 122-124;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 248.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?