Zieliński , Józef

Józef Zieliński

pseud. Lot, Orzeł

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1899-00-00
Miejsce urodzenia:Jezierzanki
Data śmierci:1946-00-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Edward
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Szuszkiewicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: kapitan
Data: 1933-01-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył gimnazjum.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

10.06.1920 r. ukończył Szkołę Podchorążych Artylerii Piechoty w Poznaniu. Następnie służył w 12 pułku artylerii polowej (do początku 08.1920 r.), 12 dywizjonie artylerii ciężkiej (od października 1920 w składzie 6 pułku artylerii ciężkiej). W późniejszym okresie służył w 2 pułku artylerii górskiej w Przemyślu, a potem w kształcił się w szkole pilotów w Bydgoszczy, którą ukończył 15.10.1923 r. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Pilotów w Grudziądzu (10.07.1924 r.) został przydzielony do 4 pułku lotniczego. Od 01.1928 r. służył w 6 pułku lotniczym. Od 1931 r. dowodził plutonem 63 eskadry towarzyszącej. Wiadomo, że w 1934 r. został przeniesiony do innej jednostki.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W 1943 r. objął funkcję szefa Wydziału III operacyjnego w sztabie Komendy Okręgu Tarnopol. Następnie został przeniesiony do Lwowa, gdzie pełnił obowiązki szefa Oddziału IV, kwatermistrza w sztabie Komendy Obszaru do początku kwietnia 1944 r. Od 04.1944 r. pełnił obowiązki szefa referatu lotniczego Komendy Obszaru, dotychczasowy szef kpt. Policiewicz został jego zastępcą.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-00-00 - 1945-03-00
Pełnione funkcje:

Szef Wydziału III operacyjnego w sztabie Komendy Okręgu Tarnopol; pełniący obowiązki szefa Oddziału IV, kwatermistrza w sztabie Komendy Obszaru (we Lwowie)

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Obszaru nr 3
Okręg:Okręg Tarnopol
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Należał do Zgrupowania Warta.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Od 20.11.1918 r. służył w armii gen. Józefa Hallera we Włoszech.

Niepolskich:

Od 10.03.1917 r. służył w austriackim 1 pułku artylerii górskiej. 3.11.1918 r. został wzięty do włoskiej niewoli.

Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Został schwytany przez NKWD w Zmysłówce. Jego dalsze losy nie są znane.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 372;

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 426;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 84;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 248;

Zieliński Józef (1899-?) [w:] Mazur Grzegorz, Węgierski Jerzy, Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 231-232.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Jego losy do 1943 r. są nieznane.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?