Joczyn, Helena, Aleksandra

Helena, Aleksandra Joczyn

pseud. Ada

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Mendak
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1924-05-03
Miejsce urodzenia:Radomsko
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Petronela
Nazwisko panieńskie matki:Boguska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Do wybuchu wojny kształciła się w Gimnazjum SS. Nazaretanek w Wilnie.

W czasie wojny:

Kontynuowała naukę w X Szkole Średniej przy ul. Ostrobramskiej.

Po wojnie:

Ukończyła szkołę średnią i rozpoczęła w Gdańsku studia ekonomiczne, które musiała przerwać ze względu na stan zdrowia.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pracowała zarobkowo w urzędzie gminnym w Landwarowie. Jesienią 1944 r. pracowała w dyrekcji kolejowej w Wilnie.

Po wojnie:

Do grudnia 1989 r. pracowała w Fabryce Aparatury Okrętowej w Sopocie.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ZBoWiD,

ŚZŻAK

 

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Należała do plutonu sanitarno-łącznościowego. Zajmowała się kolportażem prasy. Podczas drugiej okupacji sowieckiej, wykorzystując druki i pieczęcie dyrekcji kolejowej wyrabiała dokumenty dla AK-owców zagrożonych aresztowaniem przez NKWD.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-01-00
Pełnione funkcje:

Sanitariuszka, łączniczka

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Została aresztowana przez NKWD 04.11.1944 r. Wywieziona do łagrów. Do Polski wróciła 15.09.1955 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej;

Odznaka Weterana Walk o Niepodległość.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Baza Danych Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, [online:] https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/entry/78/ (dostęp 20.05.2020 r.);

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 3, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 132-133;

ŚZŻAK Okręg Pomorski (Sopot), teczka osobowa Heleny Aleksandry Joczyn;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2001, nr 3 (65), s. 132-133.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?