Kosiński , Tadeusz Piotr

Tadeusz Piotr Kosiński

pseud. Turoń

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Tomasz Korol
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1920-07-01
Miejsce urodzenia:Przemyśl
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Rozalia
Nazwisko panieńskie matki:Bera
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: kapral podchorąży rezerwy artylerii WP
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data: 1944-05-03
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1938 r. ukończył studia na Wydziale Elektromechanicznym Szkoły Technicznej w Drohobyczu.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Studiował na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, gdzie w 1951 r. uzyskał stopień inżyniera. W 1965 r. ukończył również 3-letnie studium administracji na Wydziale Prawa UW.

Służba wojskowa
Przed wojną:

Pod koniec lat trzydziestych rozpoczął ochotniczą służbę w Wojsku Polskim. Skierowano go do Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim.

W czasie wojny:

Brał udział w kampanii wrześniowej jako żołnierz II Dywizjonu Pomiarów Artylerii. Dywizjon ten wszedł w skład SGO “Polesie” i wziął udział w bitwie pod Kockiem. W bitwie tej Tadeusz Kosiński został ranny i dostał się do niemieckiej niewoli.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pracował w biurze technicznym Fabryki Maszyn i Odlewni Żelaza w Przemyślu. Latem 1941 r. rozpoczął pracę w warsztatach kolejowych “Ostbahn” w Przemyślu.

Po wojnie:

Od 1945 r. pracował na kierowniczych stanowiskach w przemyśle maszynowym, centralnej administracji gospodarczej i w służbie zagranicznej.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Oddział dyspozycyjny “Grom” – “Rysy”. W 05.1944 i w 06.1944 r. był kurierem na trasie Lwów-Przemyśl. Następnie pełnił funkcję delegata zrzutów lotniczych w Komendzie Obszaru Lwów.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:od 1944-00-00
Pełnione funkcje:

Kurier, dowódca oddziału dyspozycyjnego “Rysy” Oddziału III Komendy Obszaru

Oddział względnie pion organizacyjny:Oddział III Komenda Obszaru nr 3
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Odrodzenia Polski 5 klasy.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 0255D, 255, 256, 257;

Kosiński Tadeusz Piotr (ur. 1920) [w:] Mazur Grzegorz, Węgierski Jerzy, Konspiracja lwowska: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 98-99.

Węgierski J., Armia Krajowa w Zagłębiu Naftowym i na Samborszczyźnie, Kraków 1993, s. 98-99, 123.

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 247.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?