Nuszkowski, Bernard Edmund

Bernard Edmund Nuszkowski

pseud. Lang

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Edward Lang
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1913-11-06
Miejsce urodzenia:Bydgoszcz
Data śmierci:1944-01-14
Miejsce śmierci:Lwów
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Karol
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Głazik
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data: 1938-01-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył średnią Szkołę Wydziałową w Bydgoszczy. Następnie został absolwentem Liceum Handlowego Koedukacyjnego Izby Przemysłowo-Handlowej. W 1930 roku uzyskał maturę. Od 1930 roku studiował w Wyższej Szkole Dziennikarskiej w Warszawie. Studia ukończył w 1934 roku.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Od 20.09.1935 do 30.05.1936 roku uczęszczał na Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 62 Pułku Piechoty.

W czasie wojny:

Brał udział w kampanii wrześniowej jako żołnierz 62 Pułku Piechoty.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

W latach 1934-1935 pracował w redakcjach “Dziennika Pomorskiego” i “Ludu Pomorskiego”. Od 01.1935 do 09.1935 roku pełnił funkcję redaktora odpowiedzialnego założonego przez siebie czasopisma regionalnego “Zabory”. Następnie pracował jako dziennikarz w Warszawie, Toruniu i Bydgoszczy (m.in. w Rozgłośni Polskiego Radia; 01.06.1938 został kierownikiem Studia Bydgoskiego Polskiego Radia). Współpracował w kilkoma czasopismami.

W czasie wojny:

Latem 1941 roku rozpoczął pracę w “Bacon Fabrik”.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

W czasie studiów został członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Pomorza oraz korporacji “Cassubia” zrzeszającej studentów pochodzących z tego regionu. W 1937 roku wszedł w skład zarządu obu organizacji. Od 25.02.1938 roku był członkiem “Konfraterni Artystów” w Toruniu.

 

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Organizował fałszywe papiery dla żołnierzy konspiracji.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-01-00 - 1943-10-00
Pełnione funkcje:

Kierownik referatu legalizacji przy Oddziale II-B (kontrwywiad) Komendy Obszaru Lwów.

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Obszaru, Oddział II-B
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W nocy z 4/5.10.1943 roku został aresztowany, a następnie rozstrzelany w publicznej egzekucji 14.01.1944 roku na placu Solskich we Lwowie.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 293, 294, 0295D, 295, 0392-0394, 0407D, 0422-0425D;

Nuszkowski Bernard Edmund, [w:] Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 138-139;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 65, 93;

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2016, nr 26, s. 33;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 50, 247;

“Zeszyty Historyczne ŚZŻAK – Oddział Gliwice”, 2000, nr 13, s. 27.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Jadwiga Gamska-Łempicka poświęciła mu wiersz zatytułowany Rapsod o lwowskim Podbipięcie. Utwór ten został opublikowany w zbiorze wierszy Śpiew wojny, wydanym przez BIP Obszaru Lwów w 1944 roku.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?