Król, Jan

Jan Król

pseud. Chemik, Gazda, Grzela, Grzegorz, Grześ, Tadeusz, Kulas, Kulawy

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1901-09-21
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1943-12-00 [1944-01-00]
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Anna
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Podczas kampanii wrześniowej był dowódcą plutonu w I batalionie 3 pułku strzelców podhalańskich. Brał udział w obronie Lwowa.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 05-09.1941 r. pełnił funkcję szefa służby bezpieczeństwa Komendy Obszaru Lwów ZWZ-1. Od 09-12.1941 r.był zastępcą kierownika kontrwywiadu Inspektoratu Lwów-miasto, a do 02.1942 r. kierownikiem. Ponownie funkcję tę sprawował od 8.09.1942 r do 01.10.1942 r. W późniejszym okresie kierował kontrwywiadem Komendy Okręgu Lwów oraz kontrwywiadem Komendy Obszaru Lwów.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-05-00-1943-05-13 [1943-05-13]
Pełnione funkcje:

Adiutant “Wiktora” dowódcy rejonu, zastępca kierownika, kierownik sieci kontrwywiadu

 

Oddział względnie pion organizacyjny:ZWZ - 1, Oddział II-B; Wydział II-B
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

porucznik Makusch Zbigniew “Grom”, “Jur”;

podporucznik Pempel Stefan “Borys”.

 

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W nocy z 13/14.05.1943 r. został aresztowany przez Niemców u siebie w domu. 1.10.1943 r.wywieziono go do Oświęcimia, gdzie zmarł około 12.1943 lub w 1944 r.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 0873;

Król Jan (1901-1943 lub 1944) [w:] Mazur Grzegorz, Węgierski Jerzy, Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 102;

Pempel S., Wspomnienia z aresztowania grupy członków sztabu Obszaru Południowo-Wschodniego AK we Lwowie 4/5. X. 1943 r., (bdmw), rękopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb 444/01 s. 2;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 25, 68, 83, 91. 96, 97;

Tomaszewski B., Węgierski J.,  Zarys Historii Lwowskiego Obszaru ZWZ-AK, Warszawa 1987, s. 11;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 18, 20, 166-168, 170-173, 188;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 27;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 246, 253, 258.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?