Vacqueret, Stanisław Juliusz

Stanisław Juliusz Vacqueret

pseud. Juliusz, Kwiryn

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: sierżant podchorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Posiadał stopień naukowy inżyniera.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W okresie międzywojennym prawdopodobnie służył w Korpusie Kadetów.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Do wybuchu II wojny światowej pracował przy budowie linii kolejowej Herby-Gdynia.

W czasie wojny:

W pierwszych miesiącach wojny był współwłaścicielem antykwariatu w Warszawie.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Pod koniec 1941 r. lub na początku 1942 r. został sprowadzony na teren Obszaru Lwów. Do końca 05.1942 r. był szefem kontrwywiadu Okręgu Stanisławów. Ponadto od 20.09.1942 do 13.12.1942 r. był jednocześnie po. szefa Oddziału II/B (kontrwywiadu). Prawdopodobnie wysłał donos na podpułkownika Mieczysława Dobrzańskiego, wskutek czego w miejscu jego zamieszkania Gestapo dokonało rewizji i znalazło tam ukrytą sporą sumę pieniędzy (140 tysięcy zł). Powodem napisania donosu miały być złe relacja Vacquereta z podpułkownikiem, gdyż nie był zdyscyplinowany i nie podporządkowywał się jego rozkazom. Do scysji często dochodziło na tle pieniężnym, ponieważ Vacqueret przed wojną prowadził brudne interesy, a podczas okupacji został nawet aresztowany, lecz został zwolniony. Jeden z meldunków potwierdzał, że widziano go przed budynkiem Gestapo przy ul. Pełczyńskiej, gdzie podobno wrzucał coś do skrzynki. W związku więc z podejrzeniami o kolaborację oraz defraudację pieniędzy został wydany na niego wyrok śmierci. Nie wykonano go jednak, ponieważ Vacqueret zbiegł. Wiadomo, że w trakcie służby wskutek oszustw przywłaszczył sobie kosztem AK 95 tys. zł. Jego dalsze losy nie są dokładnie znane.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-00-00 [1942-00-00] - 1943-00-00
Pełnione funkcje:

Szef kontrwywiadu Oddziału II i po. szefa Oddziału II-B.

Oddział względnie pion organizacyjny:Oddział II-B
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:

W okresie międzywojennym być może służył we francuskiej Legii Cudzoziemskiej.

Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 66, 83;

Vacqueret Stanisław Juliusz [w:] Mazur Grzegorz, Węgierski Jerzy, Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 212;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 38, 40-41, 100-101, 128, 165-168, 170-172;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 27, 38, 246.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Był bratankiem rotmistrza Alojzego Vacquereta – adiutanta marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego.

Prawdopodobnie po wojnie zamieszkał w Bydgoszczy pod fałszywym nazwiskiem i tamże zmarł. Pochowano go w bezimiennej mogile. Według relacji Stanisława Pempla „Kwiryn” został skazany przez sąd na karę śmierci, która nie została wykonana ze względu na jego ucieczkę. Pojawiła się również opinia, według której oskarżony przeżył wojnę i zamieszkał w Toruniu. Inna informacja byłej łączniczki Vacquereta mówi, że zlikwidowano go jeszcze we Lwowie, gdy zajmował się kartoteką komunistów. Fragmentaryczne informacje na ten temat nie pozwalają jednoznacznie ustalić, jaki był dokładny przebieg wydarzeń z nim związanych.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?