Stasiewicz , Kornel

Kornel Stasiewicz

pseud. Jacek, Kostek, Prosper

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1898-00-00
Miejsce urodzenia:Biała Podlaska
Data śmierci:1944-07-31
Miejsce śmierci:Lwów
Miejsce pochówku: Prawdopodobnie więzienie przy ul. Ponińskiego we Lwowie
Rodzice
Imię ojca:Ignacy
Imię matki:Stanisława
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: rotmistrz dyplomowany
Data: 1931-01-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: major
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Od 1911 r. uczył się w gimnazjum w Częstochowie. W 1917 r. zdał maturę w polskim gimnazjum w Moskwie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W 11.1918 r. wstąpił do 2 Pułku Ułanów Wojska Polskiego. Pod koniec 1920 r., po ukończeniu szkoły oficerskiej, rozpoczął służbę w 16 Pułku Ułanów. Następnie został przeniesiony do Korpusu Ochrony Pogranicza. W latach 1927-1929 studiował w Wyższej Szkole Wojskowej, po której ukończeniu mianowano go kierownikiem referatu ogólno-mobilizacyjnego Dowództwa Okręgu Korpusu nr VI we Lwowie. Istnieją rozbieżne informacje na temat jego dalszych losów. Przypuszczalnie służył w 13 Pułku Piechoty, jednak według innych źródeł był dowódcą szwadronu kolejno w 4 i 20 Pułku Ułanów. Pod koniec kwietnia 1937 r. przeniesiono go w stan spoczynku.

W czasie wojny:

W czasie kampanii wrześniowej kierował obroną przeciwlotniczą na terenie DOKP Lwów.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pod koniec lat trzydziestych pracował jako kierownik działu w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Podczas nauki w częstochowskim gimnazjum działał w harcerstwie. Był również członkiem Polskiej Organizacji Młodzieży Narodowej, Organizacji Młodzieży Niepodległościowej i Sokoła.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Szef Oddziału I (organizacyjnego) Komendy Obszaru Lwów; asesor Wojskowego Sądu Specjalnego przy Komendzie Obszaru (08-09.1943 r.); szef sztabu Komendy Okręgu AK Lwów (25.03.1944 – 31.07.1944).

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-02-00 - 1944-03-25
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Okręgu
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w akcji “Burza” jako szef sztabu 5 Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

W 1918 r. wstąpił do 3 Brygady Artylerii I Korpusu Polskiego w Rosji.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

31.07.1944 r. został aresztowany wraz z innymi oficerami AK. Zmarł w więzieniu sowieckiego kontrwywiadu we Lwowie.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, z 1943 r.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

BJ, sekcja rękopisów, Archiwum Jerzego Polaczka, sygn. akc. 361/01, relacje i wspomnienia różnych osób, s. 60;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 62, 82, 96, 124;

Polaczek J., Zarys wspomnień z działalności w Ruchu Oporu grudzień 1975 r., (bdmw), rękopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb 448/01, s. 35;

Stasiewicz Kornel (1898-1944), [w:] Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 187;

Tomaszewski B., Węgierski J.,  Zarys Historii Lwowskiego Obszaru ZWZ-AK, Warszawa 1987, s. 10, 17, 34;

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2016, nr 26, s. 33;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 300, 360;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 66, 82, 100-101, 412;

Węgierski J., Oddziały Leśne “Warta” Obszaru Lwowskiego Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie, Kraków 1998, s. 42;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 33, 50;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 23, 96, 242, 245, 252;

“Zeszyty Historyczne ŚZŻAK – Oddział Gliwice”, 2000, nr 13, s. 26.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?