Słoniewski , Tadeusz Zygmunt

Tadeusz Zygmunt Słoniewski

pseud. Sewer

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Adolf Schwarz, Sewer Wartonowicz
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1894-02-09
Miejsce urodzenia:Kołomyja
Data śmierci:1960-08-01
Miejsce śmierci:Kłodzko
Miejsce pochówku: Cmentarz przy ul. Dusznickiej; Kłodzko
Rodzice
Imię ojca:Antoni
Imię matki:Zofia
Nazwisko panieńskie matki:Komarnicka
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podpułkownik
Data: 1939-03-19
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczył się w szkole powszechnej i gimnazjum w Kołomyi w latach 1906-1913 oraz w Tarnowie (1913-1914). W 1917 r. uzyskał eksternistycznie maturę w Tarnowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W 1914 r. wstąpił do Drużyny Strzeleckiej. 16.08.1914 r. rozpoczął służbę w 1 Pułku Artylerii Legionów Polskich. W 1917 r. po kryzysie przysięgowym został włączony do armii austriackiej. Trafił na front włoski, gdzie w okresie 1917-1918 służył w 48 pułku artylerii polowej. 01.05.1918 r. jako słuchacz uczęszczał do Szkoły Oficerów Rezerwy Artylerii w Ołomuńcu. 11.11.1918 r. rozpoczął służbę w WP. Następnie walczył w wojnie polsko-bolszewickiej jako żołnierz 1 Pułku Artylerii Legionów. Po wojnie otrzymał funkcję oficera broni i oficera gazowego 24 Pułku Artylerii Polowej. Do końca lat 20-tych służył kolejno w: 24 Pułku Artylerii Polowej w Jarosławiu, 24 Pułku Artylerii Polowej i 25 DP w Kaliszu. Następnie, 26.05.1933 r. przeniesiony do 12 Pułku Artylerii Lekkiej w Złotowie jako dowódca dywizjonu, później kwatermistrz pułku. W latach 1937-1939 był kwatermistrzem 12 pal.

W czasie wojny:

Wziął udział w kampanii wrześniowej jako kwatermistrz i zastępca dowódcy 12 pal w składzie 12 DP. Po rozbiciu pułku przedostał się na Wschód.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pracował przy rozdziale węgla na kolei, a potem, po ponownym wkroczeniu Armii Czerwonej, zajmował się księgowością w jednej ze szkół.

Po wojnie:

Księgowy w Klinice Uniwersyteckiej we Wrocławiu (do 12.1949 r.). Od 1949 r. do 1955 r. pracował w Związku Zawodowym Pracowników Służby Zdrowia. Następnie, do przejścia na emeryturę w 1959 r., był księgowym w Zakładach Gastronomicznych we Wrocławiu.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Od 2-14.08.1914 r. należał do brzeskiej Drużyny Strzeleckiej.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W 1941 r. został inspektorem Komendy Obszaru Lwów, następnie szef Oddziału IV w sztabie Komendy Obszaru Lwów. od koniec stycznia 1942 r. przybył na inspekcję do Tarnopola, aby sprawdzić jak się rozwija tamtejsza konspiracja. W późniejszym czasie został mianowany szef referatu artylerii. Do 1943 r. był asesorem Wojskowego Sądu Specjalnego przy Komendzie Obszaru.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Inspektor Komendy Obszaru Lwowskiego; szef Oddziału IV (kwatermistrzowskiego) Komendy Obszaru Lwowskiego (od 04-09.1941 r.); szef referatu artylerii w tym oddziale od 08.1942 r.

Oddział względnie pion organizacyjny:Oddział IV Komenda Obszaru nr 3
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej, ale zdołał zbiec w trakcie transportu.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych (dwukrotnie)

Srebrny Krzyż Zasługi

Krzyż Niepodległości

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 330;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 35, 61;

Słoniewski Tadeusz Zygmunt (1894-1960) [w:] Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska  1939-1944. Słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 179-180;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 26, 124, 156;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 118, 119;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 11, 100-101, 198, 229-230, 234;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 23;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 22, 27, 59, 166, 248, 273.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?