Lewicki, Roman Antoni

Roman Antoni Lewicki

pseud. Róg

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1899-05-01
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:1941-02-24
Miejsce śmierci:Lwów
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Tadeusz
Imię matki:Antonina
Nazwisko panieńskie matki:Biesiadzka [Biesiacka]
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: major
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Przed 1914 r. ukończył 5 klas gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Studiował prawo na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie oraz na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.

Służba wojskowa
Przed wojną:

Po kryzysie przysięgowym został wcielony do armii austriackiej, gdzie od 21.09.1917 r. do 31.03.1918 r. służył w 12 Brygadzie Artylerii. Następnie do 01.07.1918 r. przebywał w oficerskiej szkole rezerwy artylerii w Ołomuńcu. W 1918 r. brał udział w obronie Lwowa. Następnie walczył w wojnie polsko-bolszewickiej jako żołnierz 1 Pułku Artylerii Lekkiej. Po zakończeniu wojny służył w tym pułku do 1929 r. Następnie został przeniesiony do 5 Pułku Artylerii Lekkiej we Lwowie. Od 1935 r. był wykładowcą w Szkole Strzelania Artylerii w Toruniu.

W czasie wojny:

We 09.1939 r. brał udział w obronie Lwowa.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Należał do drużyn harcerskich.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Szef Sztabu Komendy Obszaru Lwowskiego ZWZ-1.

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Obszaru Lwowskiego ZWZ-1
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

06.08.1914 r. wstąpił do Legionu Wschodniego. Następnie, do 01.10.1915 r., służył w 1 Pułku Piechoty Legionów.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

10.04.1940 r. został aresztowany przez NKWD. Lwowski Obwodowy Sąd w 11.1940 r. skazał go na karę śmierci przez rozstrzelanie. Wyrok wykonano 24 lutego 1941 r. we Lwowie.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Niepodległości

Krzyż Walecznych

Srebrny Krzyż Zasługi

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 0041, 0109;

Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 109-110;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 16.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?