Dziekanowski, Karol Jan

Karol Jan Dziekanowski

pseud. Czarnowin [Czarowin], Czerwina, Dzienowski, Karol, Korwin, Kruk, Nadolski

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Olgierd Dziewoński, Nadolski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1884-06-24
Miejsce urodzenia:Sokołowice
Data śmierci:1941-02-24
Miejsce śmierci:Lwów
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Teofil
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Bieńkowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podpułkownik
Data: 1919-06-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył sześć klas gimnazjum. W latach od 1902-1903 roku uczył się w szkole górniczej w Dąbrowie Górniczej. W latach od 1907-1910 roku był uczniem prywatnej szkoły technicznej w Krakowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Od 01.11.1918 roku służył w Wojsku Polskim. Od 04.1921 roku do 19.09.1926 roku dowodził 59 pułkiem piechoty.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Przed I wojną światową pracował jako kierownik techniczny fabryki wyrobów żelaznych w Krakowie-Zabłociu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

W latach od 1909-1911 roku był członkiem Związku Walki Czynnej. Od 1911 roku należał do Związku Strzeleckiego w Podgórzu.

W czasie wojny:

Od 01.1940 roku działał w Komitecie Pomocy Uchodźcom we Lwowie.

Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1940-00-00 -
Pełnione funkcje:

II zastępca komendanta Obszaru nr 3 ZWZ-1.

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Obszaru nr 3
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Od 08.1914 do 10.1914 roku dowodził plutonem w I Brygadzie Legionów Polskich. Następnie służył w II Brygadzie (do 10.1916 roku). Odbył kurs oficerski w Ostrowie. Od 28.06 do 1.11.1918 roku dowodził Powiatową Komendą Uzupełnień w Kielcach.

Niepolskich:

W latach 1903-1905 roku był słuchaczem rosyjskiej szkoły junkierskiej. Brał udział w wojnie rosyjsko-japońskiej jako żołnierz 196 pułku piechoty. Służbę w armii rosyjskiej zakończył w 1906 roku.

Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

04.04 1940 r. w mieszkaniu przy ul. Wąglińskich na Pohulance został aresztowany przez NKWD. Lwowski Obwodowy Sąd w 11.1940 roku skazał na karę śmierci. Wyrok wykonano 24.02.1941 roku we Lwowie.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Wojenny Virtuti Militari V klasy,
Krzyż Niepodległości.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 0022, 0108;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 15;

Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 61;

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 124, 158, 167.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?