Włodarkiewicz , Marian Stanisław

Marian Stanisław Włodarkiewicz

pseud. Profesor, Pszonka

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Stanisław Kłosiński, Stanisław Jędrzejewski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1894-00-00
Miejsce urodzenia:Weissenfels (Niemcy)
Data śmierci:1948-00-00 [1968-00-00]
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Piotr
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Cichocka
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: major
Data: 1932-01-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył gimnazjum w Dreźnie w 1913 r.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

08.09.1914 r. wstąpił do 2 Brygady Legionów. Wziął udział we wszystkich jej walkach. Do 15.03.1915 r. służył w 2 Pułku Piechoty Legionów, a następnie w 3 Pułku Piechoty Legionów. Od 02.-05.1918 r. był żołnierzem 15 Pułku Piechoty II Korpusu Polskiego w Rosji. Po ucieczce z niemieckiej niewoli, do której dostał się po bitwie pod Kaniowem, trafił do niewoli ukraińskiej w Czortkowie (do 01.04.1919 r.). Następnie, po ucieczce z niej, przedostał się do Odessy, gdzie wstąpił do 4 Dywizji Strzelców Polskich Wojska Polskiego na Wschodzie dowodzonej przez generała Lucjana Żeligowskiego. Od 05.1919 r. służył w 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Od 07.1920 r. pracował jako instruktor w Szkole Podchorążych w Warszawie, a w 1923 r. w Centralnej Szkole Podoficerów Zawodowych nr 1 w Chełmnie. W 1924 r. został dowódcą kompanii oficerskiej 62 Pułku Piechoty w Bydgoszczy. W 1926 r. objął funkcję II oficera sztabu 15 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty. Od 12.1927 r. był kierownikiem Posterunku Oficerskiego nr 1 Oddziału II Sztabu Generalnego. W latach 1931-1933 kierował Samodzielnym Referatem Informacyjnym przy Dowództwie Okręgu Korpusu VIII w Toruniu. W późniejszym okresie pracował w jednej z placówek Ekspozytury Wewnętrznej nr II w Bydgoszczy. Od 1934 r. był kierownikiem wywiadowczej placówki zewnętrznej “Eleda” w Wiedniu.

 

W czasie wojny:

W trakcie kampanii wrześniowej był szefem Oddziału II w sztabie Grupy Operacyjnej “Wyszków”. Następnie służył w sztabie Armii “Lublin”.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Po przeniesieniu do rezerwy w 1935 r. pracował w Poselstwie RP w Wiedniu, a następnie w Komisariacie Generalnym RP w Gdańsku na stanowisku kierownika referatu lądowego.

W czasie wojny:

Pracował jako buchalter w szkole we Lwowie.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 06.-08.[09.]1940 r. był szefem wywiadu w Komendzie Obszaru ZWZ-1 we Lwowie. Następnie do 10.1940 r. był zastępcą komendanta Obszaru ZWZ-1.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1940-06-00 - 1940-10-00
Pełnione funkcje:

Szef wywiadu w Komendzie Obszaru ZWZ-1.

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

04.04.1941 r. został aresztowany w Warszawie przez gestapo. Na początku 10.1941 r. wywieziono go do więzienia w Gdańsku. Następnie trafił do obozu koncentracyjnego w Stutthof. Później wysłano go do Sachsenhausen.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Krzyża Wojennego Virtuti Militari V klasy

Krzyż Walecznych
Krzyż Niepodległości

Złoty Krzyż Zasługi

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 0085;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 28;

Włodarkiewicz Marian Stanisław (1894-?), [w:] Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, red. Mazur G., Węgierski, J. Katowice 1997, s. 223-224.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?