Strauss, Stanisław

Stanisław Strauss

pseud. Ursus

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1923-02-27
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:2006-02-21
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Adam
Imię matki:Anna
Nazwisko panieńskie matki:Kamińska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: strzelec
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Ukończył studia z zakresu historii sztuki.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował na Uniwersytecie Wrocławskim.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Po zaprzysiężeniu skierowany do 1 Ośrodka Dywersyjno-Partyzanckiego. W 05.1944 r. odkomenderowany do służby w 7 Brygadzie “Wilhelma”. Służył do czasu rozbrojenia przez NKWD.

Data zaprzysiężenia:1943-08-15
Czasookres:1943-08-15 - 1944-07-18
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Zgrupowanie nr 1, 7 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W VII 1944 wraz z częścią oddziału został rozbrojony przez NKWD, internowany w obozie w Miednikach Królewskich, a następnie wywieziony do Kaługi. Latem 1944 został przymusowo wcielony do 361 Zapasowego Pułku Piechoty Armii Czerwonej, w którym służył do 9 I 1946. Do Polski powrócił 5 I 1946.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej

Krzyż Partyzancki

Medal Zwycięstwa i Wolności

Odznaka “Akcji Burza”

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

AIPN, Prot. przesłuchania świadka z 01.07.2005 [w:] Sygn. akt S 94.01.zk k. 5321-5325;

Archiwum ŚZŻAK we Wrocławiu;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/0618.18;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.49.05;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.61.41.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Istnieją rozbieżności co do jego pobytu w Kałudze.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?