Zabierowski, Mieczysław

Mieczysław Zabierowski

pseud. Pluto, Mars

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1918-03-07
Miejsce urodzenia:Stanisławów
Data śmierci:2004-03-20
Miejsce śmierci:Głubczyce
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Klementyna
Nazwisko panieńskie matki:Magrysz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral podchorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Oddział Sabotażowo-Dywersyjny w Stanisławowie. Pracował jako radiotelegrafista, zajmował się obsługą radiostacji i był instruktorem oddziałów łączności.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-04-00 - 1944-12-30
Pełnione funkcje:

Łączność

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Stanisławów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

dowódca mjr Albin Ruszel (ps. „Śmigło”).

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany przez NKWD 30.12.1944 r. i skazany na 8 lat pobytu w łagrze, pozbawienie praw obywatelskich i wieczną zsyłkę. Do Polski wrócił w 1955 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Medal Wojska

Krzyż Armii Krajowej

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/entry/146/ [dostęp: 05.06.2020 r.]

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?