Weber, Edmund

Edmund Weber

pseud. Miotacz

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1920-11-12
Miejsce urodzenia:Stryj/ woj. stanisławowskie
Data śmierci:2007-04-25
Miejsce śmierci:Gdańsk
Miejsce pochówku: Cmentarz Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywie, ul. ks. Muchowskiego; Gdańsk
Rodzice
Imię ojca:Franciszek
Imię matki:Jadwiga
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:

Kontynuował naukę w technikum, które ukończył w 1940 r.

Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

W kampanii wrześniowej walczył w ramach 53 pp.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Osiedlił się w Zabrzu, gdzie do emerytury pracował w kopalni Mikulczyce. Od 1962 r. mieszkał w Koninie.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 03.1942 r. działał w Obwodzie Stryj. Żołnierz 11 Karpackiej Dywizji Piechoty AK. Jego zadaniem była ochrona radiostacji i zakup broni. Działał też w wywiadzie.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:11 KDP AK
Okręg:Okręg Stanisławów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Kaźmierski – dowódca

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:

W 05.1941 r. wcielony przymusowo do Armii Radzieckiej, gdzie służył do 07.1941 r. w moskiewskim pułku (jednostka nr 802, oddział miotaczy min, dowódca grupy), który w tym czasie znajdował się w obozie pod Noginskiem. Po rozpoczęciu wojny niemiecko-sowieckiej wraz z pułkiem wysłany na front.

Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Podczas pobytu na froncie na odcinku Witebsk-Orsza 10.07.1941 r. został okrążony przez wojska niemieckie i wzięty do niewoli. W 10.1941 r. w uciekł i wrócił do domu do Stryja.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany przez NKWD 29.03.1945 r. wywieziony przed śledztwem do łagru Komi ASRR, następnie do Workuty. Z obozu przeniesiony na zsyłkę. Do Polski wrócił w 1956 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Złoty Krzyż Zasługi

Srebrny Krzyż Zasługi

Medal Zwycięstwa i Wolności

Odznaka Pamiątkowa 11 Karpackiej Dywizji Partyzanckiej AK (1993 r.)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

“Wileńskie Rozmaitości”, 2008, nr 4/5 (109/110), s. 159.

https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/entry/231/ [dostęp: 05.06.2020 r.]
Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej. Bydgoszcz 1995. T 4, s. 159

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?