Trzciński, Kazimierz

Kazimierz Trzciński

pseud. Doktorek, Jukas, Juhas

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Tadeusz Garbaj
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1917-11-20
Miejsce urodzenia:Karolówka
Data śmierci:2003-07-30
Miejsce śmierci:Bytom
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: major
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Rozpoczął studia medyczne we Lwowie na UJK w 1939 r.

W czasie wojny:

W 1943 r. ukończył studia.

Po wojnie:

W 1965 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pracował we lwowskich szpitalach.

Po wojnie:

W latach 1956-1982 był ordynatorem Oddziału Chorób Płuc w szpitalu w Rzeszowie.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Od 03.1942 r. do 31.05.1943 r. był kierownikiem organizacyjnym Oddziału Propagandy Okręgu Zarządu Stronnictwa Narodowego i Komendy NOW we Lwowie.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W 06.1943 r. objął kierownictwo BIP Obszaru Lwowskiego. Spalony w Lwowie, przeszedł do Tarnopola z dokumentami na nazwisko Tadeusz Garbaj. Objął funkcję szefa Oddziału VI a Okręgu Tarnopol i pełnił ją do kwietnia 1944 r. Był redaktorem konspiracyjnego pisma “Polak Kresowy”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-06-00 - 1944-04-00
Pełnione funkcje:

Kierownik BIP Okręgu Tarnopol

Oddział względnie pion organizacyjny:Oddział VI a BIP Okręgu Tarnopol
Okręg:Okręg Tarnopol, Okręg Lwów
Przydział: Okręg AK Tarnopol
Komenda Okręgu AK Tarnopol
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany przez władze radzieckie 08.04.1945 r. i skazany na 10 lat łagru. Przebywał w ZSRR do 13.12.1955 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Armii Krajowej

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Baza Danych Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, [online:] https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/entry/1384/ (dostęp 05.06.2020 r.);

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, Cz. Blicharski, Słownik Biograficzny Tarnopolan, t. VI, sygn. 1320/6/1F, s. 1174;

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, P. Woźniak, Armia Krajowa Okręg Tarnopolski, sygn. akc. 1320/5/5, s. 77;

Mazur G., Okręg Tarnopol Armii Krajowej, [w:] Armia Krajowa. Rozwój organizacyjny, (red.) K. Komorowski, Warszawa 1996, s. 313;

Relacja Bronisława Żeglina, Elbląg 1988, maszynopis w zbiorach CDCN – BJ, sygn. 5/2, s. 7;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Spis polaków, którzy spędzili lata po II wojnie światowej, na zasadzie sowieckich trybunałów wojennych w łagrach Workuty, nr 460, (bdmw), maszynopis w zbiorach Archiwum Muzeum Okręgu Wileńskiego AK “Wiano” w Łodzi;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 131, 133.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?