Szymkowiak, Eugeniusz

Eugeniusz Szymkowiak

pseud. Gieniuś, Witold

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1927-04-28
Miejsce urodzenia:Toruń
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Leokadia
Nazwisko panieńskie matki:Kryszak
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: starszy strzelec
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Do wybuchu wojny ukończył 5 klas szkoły powszechnej.

W czasie wojny:

W 11.1939 r. został wydalony ze szkoły za odmowę uczenia się języka litewskiego. Uczył się na tajnych kompletach i w tej formie zdał “Małą Maturę”

Po wojnie:

Ukończył technikum budowlane.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Goniec w służbie Obrony Przeciwlotniczej

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował w PGR na stanowisku inspektora inwestycyjnego.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Należał do Garnizonu m. Wilna, Dzielnica B, batalion „Roga”. W okresie od 06.1944 r. do 07.1944 r. należał do 1 Brygady “Juranda”, w 3 kompanii szturmowej por. “Koraba”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-05-00 - 1944-05-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:1 WB AK, 3 komp.
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Uczestniczył w operacji “Ostra Brama”.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 1941 r. został skierowany na przymusowe roboty przez Arbeitsamt do niemieckiej fabryki “Kailis”. Pracował tam do 1943 r.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Po rozbrojeniu został aresztowany przez NKWD. Osadzony w Miednikach, następnie wywieziony do Kaługi. Później wywieziony w okolice Uralu, gdzie pracował przy wyrębie lasu. W 12.1945 r. wszystkich przewieziono do obozu w Kirowie.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej

Krzyż Partyzancki

Krzyż Zesłańców Sybiru

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja Ośrodek Karta, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.38.21, s. 2.
https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/entry/250/ [dostęp: 04.06.2020 r.]
Malinowski L. J., 1 Wileńska Brygada AK “Juranda”. Relacje żołnierzy, wspomnienia dowódców, Warszawa-Kraków 2014, s. 448.
Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, Bydgoszcz 1995, T 3, s. 295.

“Wileńskie Rozmaitości”, 2004 nr 4-5 (84-85), s. 295.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?