Samulska, Jadwiga Franciszka

Jadwiga Franciszka Samulska

pseud. Jadzia

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Smuniewska
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1923-10-18
Miejsce urodzenia:Smuniew/ pow. Sokołów Podlaski
Data śmierci:2002-09-17
Miejsce śmierci:Zielona Góra
Miejsce pochówku: Jędrzychów Cmentar – kwatera 5J, rząd 9, grób 13.
Rodzice
Imię ojca:Władysław
Imię matki:Helena
Nazwisko panieńskie matki:Gadomska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowa
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Konduktor i kucharka

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Inspektorat Grodno, Obwód Wołkowysk

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Sanitariuszka, zajmowała się przeszkoleniem sanitarnym, dostarczaniem leków, materiałów opatrunkowych oraz żywności.

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Białystok
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowana przez NKWD 10.02.1948 r., skazana na 10 lat łagrów, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich i konfiskatę mienia. 17.02.1956 r. zwolniona warunkowo.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/entry/1898/ [dostęp: 02.06.2020 r.]

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?