Pawłowski, Czesław

Czesław Pawłowski

pseud. Jan, Smok, Szary

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Malinowski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1923-07-08
Miejsce urodzenia:Powiaże/ woj. wileńskie
Data śmierci:1997-10-17/16
Miejsce śmierci:Gdańsk
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Weronika
Nazwisko panieńskie matki:Leszczewicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: plutonowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Skończył 7 klas szkoły powszechnej.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ZBoWiD

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Żołnierz 8 Oszmiańskiej Brygady “Tura”. Po utracie prawej  ręki przeniesiony do plutonu żandarmerii.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca drużyny, zastępca dowódcy zwiadu konnego

Oddział względnie pion organizacyjny:Zgrupowanie nr 3, 8 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Po rozbrojeniu przez NKWD skazany na karę śmierci i konfiskaty mienia. Ostatecznie 10 lat łagru i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich. Od 11.1954 r. do 11.1955 r. na zesłaniu w Jenisiejsku.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

“Wileńskie Rozmaitości”, 2001, nr 5 (67), s. 151.

https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/entry/723/ [dostęp: 02.06.2020 r.]

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?