Kratus, Bolesław Józef

Bolesław Józef Kratus

pseud. Śmiały

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1921-10-24
Miejsce urodzenia:Czortków / woj. tarnopolskie
Data śmierci:1997-11-00
Miejsce śmierci:Kluczbork
Miejsce pochówku: Cmentarz Komunalny przy ul. Opolskiej w Kluczborku – sektor E, rząd 4, grób 2.
Rodzice
Imię ojca:Paweł
Imię matki:Zuzanna
Nazwisko panieńskie matki:Wincentowicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Wykształcenie średnie handlowe

W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował jako handlowiec.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Działał w Towarzystwie Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK,

Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK,

Związek Sybiraków,

Związek Byłych Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego,

Związek Inwalidów Wojennych

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Zaprzysiężony przez Wacława Drążka. Działał w konspiracji w rejonie Tarnopola.

Data zaprzysiężenia:1941-08-08
Czasookres:Od 1941-08-08
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Tarnopol
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Dowódca piątki starszy sierżant Tadeusz Jakubik ps. Wilk

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Został aresztowany przez NKWD w miejscu pracy 27.02.1945 r. Wywieziono go do łagrów. Do Polski wrócił 15.12.1945 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami z dn. 1949-00-00 – Londyn,

Krzyż Armii Krajowej – Londyn,

dwukrotnie Medal Wojska – Londyn,

Krzyż Zesłańców Sybiru

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Baza Danych Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, [online:] https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/entry/332/ (dostęp 20.05.2020 r.).

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?