Kociełowicz, Wiktor

Wiktor Kociełowicz

pseud. Mietek

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1923-08-29
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:2013-11-02
Miejsce śmierci:Szczecin
Miejsce pochówku: Cmentarz Centralny – kwatera 4E, rząd 8, grób 12; Szczecin
Rodzice
Imię ojca:Andrzej
Imię matki:Julia
Nazwisko panieńskie matki:Sobotkowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Przed wybuchem wojny zdał tzw.”małą maturę”.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pracował w pracowni dentystycznej w Szpitalu Miejskim w Wilnie.

Po wojnie:

Pracował jako technik dentysta.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od lutego 1942 r. działał w konspiracji wileńskiej na terenie Dzielnicy “B”. Następnie walczył w 3 Brygadzie “Szczerbca”

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-02-00 - 1944-12-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:3 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Uczestniczył w  operacji “Ostra Brama”.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Stanisława Kowalewska-Kociełowicz “Iskierka” – żona, działaczka konspiracji

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Został aresztowany 12.12.1944 r. Wywieziony do łagrów. Do Polski wrócił 13.12.1955 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.42.86;

http://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/entry/325/, dostęp: 29.04.2020.

Partyzant od „Szczerbca”, harcerka z Wilna, [w:] “Kurier Szczeciński”;

Tomkiewicz M., Więzienie na Łukiszkach w Wilnie 1939-1953, Warszawa 2018, s. 168;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2002, nr 2 (70), s. 170.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?