Kaufman-Borowski, Władysław

Władysław Kaufman-Borowski

pseud. Bogusław, Kaczanowski, Lisowski

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1908-11-12
Miejsce urodzenia:Białystok
Data śmierci:
Miejsce śmierci:Gdańsk
Miejsce pochówku: Katedra Białostocka
Rodzice
Imię ojca:Julian
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Borowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: major
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Podczas Wojny Obronnej 1939 r. służył w 11 Pułku Piechoty.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Przed aresztowaniem przez funkcjonariuszy MBP pracował jako introligator.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Był aktywny w środowiskach kombatantów białostockich akowców.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Działał w konspiracji w Okręgu Białystok.

 

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Oficer szkoleniowy, następnie szef Referatu III w Komendzie Okręgu Białystok AK

 

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Białystok
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

02.09.1944 r. został aresztowany przez Sowietów. Wywieziony do łagrów. Do kraju wrócił w listopadzie 1947 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Po powrocie z sowieckiej niewoli na Białostocczyznę był inwigilowany przez bezpiekę. Dnia 01.12.1952 r. został aresztowany w czasie podróży służbowej do Warszawy przez funkcjonariuszy MBP. Więziony za przynależność do organizacji niepodległościowych. Na wolność wyszedł dopiero w 1956 r.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Virtuti Militari V klasy,
Krzyż Walecznych (dwukrotnie),
Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Spis dowódców ZWZ-AK Jana Rychtera Muzeum AK w Krakowie

“Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku”, t. 2, s. 51,

https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/entry/997/ (dostęp 20.05.2020 r.).

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?