Karpowicz, Piotr

Piotr Karpowicz

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1928-10-21
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Tekla
Nazwisko panieńskie matki:Witkiewicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: starszy strzelec
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:

Wykształcenie niepełne średnie.

Po wojnie:

Ukończył studia wyższe, otrzymując tytuł inżyniera.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Podczas Wojny Obronnej 1939 r. jako harcerz-łącznik służył w Obronie Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej w dzielnicy Wilno-Śródmieście.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował jako wykładowca na uczelni.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Służył w Harcerskim Batalionie Ochrony Powstania w 1 plutonie, 3 kompanii jako dowódca drużyny.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Działał w konspiracji wileńskiej. W 07.1944 r. walczył w Pułku Pancernym im. Chrobrego podczas walk o Wilno.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Łącznik -zwiadowca

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w Operacji “Ostra Brama”. W trakcie przeprowadzania operacji wojskowej został ranny.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

ppor. Roman Piekarski ps. “Osterwa”, dowódca Harcerskiego Batalionu powstania,

kpt. Józef Dziarmaga ps. “Jan Działyński”- dowódca Pułku Pancernego im. Chrobrego.

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Został aresztowany 21/23.01.1945 r. przez NKWD. Wywieziony do łagrów. Do kraju wrócił w 04.1955 r.

 

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Srebrny za Zasługi dla ZHP z Mieczami,

Krzyż AK (1970 r., Londyn),

Krzyż Partyzancki,

Odznaka AK,

Odznaka Szarych Szeregów,

Medal Zwycięstwa i Wolności.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

“Baza Danych Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, [online:] https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/entry/215/ (dostęp 20.05.2020 r.).

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?