Jasiukiewicz, Albin

Albin Jasiukiewicz

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1925-04-08
Miejsce urodzenia:Polnica / pow. Grodno
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Władysław
Imię matki:Anna
Nazwisko panieńskie matki:Wejksznar
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował jako ślusarz.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Działał w konspiracji w rejonie Grodna. Następnie walczył w 81 Pułku Piechoty AK.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:Od 1943-01-01
Pełnione funkcje:

Łącznik

Oddział względnie pion organizacyjny:81 pp AK, 3 plut.
Okręg:Okręg Białystok
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Brał udział w konspiracji do czasu aresztowania w 1951 roku.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Wziął udział w akcji “Burza”.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Kapitan Broński ps. Wilczur,

porucznik Mieczysław Niedziński ps. Men,

chorąży Witold Bura ps. Marek.

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany przez NKWD w czerwcu 1951 r. Wywieziony do łagrów. Do Polski wrócił w grudniu 1958 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Był inwigilowany przez SB.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej,

Medal Wojska.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Baza Danych Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej [online:] https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/entry/470/ (dostęp 20.05.2020 r.).

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?