Jankowski, Kazimierz

Kazimierz Jankowski

pseud. Janek Romuh, Lin, Romuśka

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1922-11-24
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:1990-08-12
Miejsce śmierci:Zabrze
Miejsce pochówku: cmentarz Łostowice w Gdańsku – kwatera 113, rząd 2, grób 6.
Rodzice
Imię ojca:Michał
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: plutonowy podchorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

We Lwowie ukończył Gimnazjum nr VIII, udało mu się zdać małą maturę w 1939 r., w tym samym roku ukończył również PW I i II stopnia i otrzymał stopień kaprala.

W czasie wojny:

Ukończył “dziesięciolatkę” w maju 1941 r. i tam zdał maturę.

Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Działał w ZBoWiD, przeszedł przez Komisję Weryfikacyjną 22 lutego 1980 r.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od września 1941 r. działał w ZWZ-AK w rejonie Stryja. Został zaprzysiężony przez Augustyna Jarniewskiego “Ćwik”. W Stryju odbył kurs Szkoły Podchorążych, a następnie został dowódcą plutonu. Jego oddział bronił miejscowości przed atakami UPA, należały do nich: Kochawina, Żydaczów, Rajłów, Siechów. Wydawał gazetkę konspiracyjną “Nasza sprawa” razem z Janem Grabowskim. W organizacji działał również jako członek referatu BIP w Stryju. Od 1944 r. był żołnierzem 11 Karpackiej Dywizji Piechoty AK.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-09-00 -1944-12-18
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:11 KDP AK
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Podczas akcji “Burza” został przeniesiony do Lwowa i tam działał w oddziale Dzielnicy “Północ”.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:

Po ukończeniu “dziesięciolatki” w maju 1941 r. został zmobilizowany do Armii Czerwonej.

Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Gdy zaczęły się aresztowania we Lwowie, to postanowił powrócić do Stryja. Tam został aresztowany przez NKWD 18 grudnia 1944 r. Przebywał w obozie w Incie, a następnie w Workucie aż do 4 marca 1956 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych (13.02.1990), Medal Wojska (czterokrotnie, Londyn), Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami (Londyn), Krzyż AK (Londyn, 1980 r.), Krzyż Partyzancki, pośmiertnie Odznaką Pamiątkową Akcji „Burza”, Odznaka Weterana Walk o Niepodległość (05.03.1996), Order Męczeństwa i Zwycięstwa dla Represjonowanych od 1939 do 1989 r. za Walkę o Polskę Wolną i Sprawiedliwą (25.10.1997), Order Przelanej Krwi za Ojczyznę: Polskę Wolną i Sprawiedliwą, Order Virtuti Militari V klasy.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Baza Danych Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, [online:] http://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/entry/642/ (dostęp 20.05.2020 r.);

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0283;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0457;

Spis polaków, którzy spędzili lata po II wojnie światowej, na zasadzie sowieckich trybunałów wojennych w łagrach Workuty, nr 141, (bdmw), maszynopis w zbiorach Archiwum Muzeum Okręgu Wileńskiego AK “Wiano” w Łodzi.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?