Jankowski, Karol Tadeusz

Karol Tadeusz Jankowski

pseud. Żelazo

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1923-11-04
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:2002-08-11
Miejsce śmierci:Gdańsk
Miejsce pochówku: Gdańsk. Cmentarz Centralny – Srebrzysko – rejon V, kwatera POL IV, rząd 4, grób 1.
Rodzice
Imię ojca:Michał
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Popilna
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Ukończył studia wyższe.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Podczas Wojny Obronnej 1939 r. walczył w Przysposobieniu Strzeleckim.

W czasie okupacji ukończył kurs podchorążych.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował jako ekonomista.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Działał w konspiracji ZWZ Stryj od 1941 r. Później po odpowiednim przeszkoleniu dostał przydział do “Kedywu” AK. W 1944 r. walczył w 11 Karpackiej Dywizji AK.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-00-00 - 1944-00-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:11 KDP AK
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

W czasie Akcji „Burza” zajmował się akcjami sabotażowo-dywersyjnymi.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Dowódca podpułkownik Pacan-Krzemiński ps. Andrzej

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Kazimierz Jankowski – brat, żołnierz AK.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Został aresztowany 18.12.1944 r. przez NKWD i skazany na 20 lat łagrów oraz 5 lat pozbawienia wszelkich praw obywatelskich. Przebywał w obozie w Incie. Do Polski wrócił 28.07.1956 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami – Londyn,

trzykrotnie Medal Wojska – Londyn,

Krzyż Armii Krajowej – Londyn,

Krzyż Partyzancki,

Krzyż 11 Karpackiej Dywizji AK,

Krzyż Obrony Lwowa,

Krzyż Pamiątkowy Akcji „Burza”.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Baza Danych Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, [online:] https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/entry/98/ (dostęp 20.05.2020 r.);

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0283;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0457;

Spis polaków, którzy spędzili lata po II wojnie światowej, na zasadzie sowieckich trybunałów wojennych w łagrach Workuty, nr 140, (bdmw), maszynopis w zbiorach Archiwum Muzeum Okręgu Wileńskiego AK “Wiano” w Łodzi.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?