Giecewicz, Zbigniew

Zbigniew Giecewicz

pseud. Gwozd, Kniaź

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1922-08-23
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:2005-12-09
Miejsce śmierci:Miechów
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Jadwiga
Nazwisko panieńskie matki:Zdarzyńska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczył się w Gimnazjum im. Króla Zygmunta w Wilnie. Następnie przeniósł się do Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, z którego został wyrzucony za udział w strajku szkolnym.

W czasie wojny:
Po wojnie:

W 1959 r. ukończył technikum leśne.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował w administracji lasów państwowych.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Był członkiem organizacji “Orlęta”, która później weszła w skład AK.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W 1943 r. walczył w 5 Brygadzie Wileńskiej. Rok później był żołnierzem 3 Wileńskiej Brygady AK.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-00-00-1945-00-00
Pełnione funkcje:

Strzelec, dowódca drużyny

Oddział względnie pion organizacyjny:3 WB AK, 2 komp., 3 plut.
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w operacji “Ostra Brama”.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany 17.07.1944 r. Udało mu się wówczas zbiec. Ponownie aresztowany 07.10.1944 r. Wywieziony do łagrów. Wrócił do Polski w listopadzie 1954 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej,

Srebrny Krzyż Zasługi,

Medal Wojska Polskiego,

Krzyż Partyzancki,

Medal za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej,

Medal Zasłużonego Leśnika.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Baza Danych Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, [online:] https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/entry/664/ (dostęp 20.05.2020 r.);

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.38.13, s. 2;

Korejwo M., Moje ścieżki partyzanckie w 3. Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej “Szczerbca”, Warszawa-Kraków 2014, s. 285;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 3, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 138 – 139;

Spis 3 Wileńskiej Brygady AK, (bdmw), maszynopis w zbiorach Archiwum Muzeum Okręgu Wileńskiego AK “Wiano” w Łodzi;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW3 4077;

Widejko J., Wspomnienia najmłodszego partyzanta III Partyzanckiej Brygady AK “Szczerbca” i Samoobrony Wileńskiej AK “Komara” w latach od I 1944 r. do III 1945 r., Kraków 2005, s. 66;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2001, nr 4 (66), s. 131, 132.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Syn chrzestny Józefa Piłsudskiego.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?