Gardynik, Jerzy

Jerzy Gardynik

pseud. Feliks, Roman

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1922-06-17
Miejsce urodzenia:Radomsko
Data śmierci:2007-02-17
Miejsce śmierci:Gliwice
Miejsce pochówku: Gliwice. Cmentarz Komunalny przy ul. Kozielskiej – sektor LC7, rząd 1, grób 9.
Rodzice
Imię ojca:Michał
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Wtorkiewicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Wykształcenie średnie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Brał udział w obronie Lwowa w Ochotniczej Kompanii Harcerskiej podczas Wojny Obronnej 1939 r.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Geolog.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

ZHP.

W czasie wojny:
Po wojnie:

NSZZ Solidarność,

Głos Śląsko-Dąbrowski,

Towarzystwo Miłośników Lwowa w Gliwicach.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Od października 1939 r. był aktywny w lwowskiej konspiracji, która z czasem została scalona w AK.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Działał na terenie miasta Lwowa. W czasie okupacji ukończył Szkołę Podchorążych AK.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1940-00-00 - 1945-03-00
Pełnione funkcje:

Komendant rejonu I Dzielnicy Zachód.

Oddział względnie pion organizacyjny:5 DP AK 26 pp, 1 komp
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Walczył w 1 kompanii 26 Pułku Piechoty AK.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

15.03.1945 r. został aresztowany. Wywieziony do łagrów Workuty. Do Polski wrócił 06.08.1956 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

W latach osiemdziesiątych, w związku z członkostwem w “Solidarności”, parokrotnie był przetrzymywany w areszcie na 48 godzin.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej,

czterokrotnie Medal Wojska,

Medal za udział w wojnie obronnej 1939 r.,

Krzyż Partyzancki,

Złota Odznaka Zasłużonego dla Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Baza Danych Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, [online:] http://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/entry/484/ (dostęp 20.05.2020 r.);

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, Cz. Blicharski, Słownik Biograficzny Tarnopolan, t. III, sygn. 1320/6/1C, s. 393;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0181;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 112;

Spis polaków, którzy spędzili lata po II wojnie światowej, na zasadzie sowieckich trybunałów wojennych w łagrach Workuty, nr 98, (bdmw), maszynopis w zbiorach Archiwum Muzeum Okręgu Wileńskiego AK “Wiano” w Łodzi;

“Zeszyty Historyczne ŚZŻAK – Oddział Gliwice”, 2001, nr 14, s. 48.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?